Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 AWTIK POU ÉTIDYÉ 45

Kijan nou pé édé lézòt fè sa Jézi mandé-yo fè ?

Kijan nou pé édé lézòt fè sa Jézi mandé-yo fè ?

« Donk alé é fè disip [...], aprann-yo fè tousa an mandé-zòt fè » (MAT. 28:19, 20).

KANTIK 89 L’obéissance est bénie

ON TI LIDÉ ASI SA NOU KAY VWÈ *

1. Dapré Matyé 28:18-20, ki komandman Jézi ba disip a-y ?

LÈ JÉZI té toufré résisité, i parèt douvan disip a-y an Galilé. I té ni on biten enpòwtan a di-yo. Ki biten ésa ? Nou ka touvé sa i di-yo an Matyé 28:18-20 (li-y).

2. A ki kèsyon nou ké réponn adan awtik-lasa ?

2 Komandman-la Jézi bay la sé pou sèwvitè a Bondyé jòdijou osi. Anrapò èvè misyon-la Jézi ban-nou la, an-nou ègzaminé 3 kèsyon. 1) Toupannan nou ka anségné sé nouvo disip-la sa Bondyé ka atann dè yo, ki dòt biten pou nou fè ? 2) Kijan tout sé pwoklamatè-la ki an lasanblé-la pé édé sé étidyan-la pwogrésé ? 3) Ka nou pé fè pou frè é sè an nou ki inaktif woukoumansé préché é ay fè disip ansanm èvè nou ?

APRANN-YO OBÉYI

3. Lè Jézi di disip a-y sa ki maké an Matyé 28:19, 20, ki détay enpòwtan i ba-yo ?

3 Jézi di ka pou nou fè on mannyè ki klè. Fò-nou aprann sé moun-la fè tousa i mandé. Men, ni on biten enpòwtan pou nou pa oubliyé. Jézi pa di : ‘Aprann-yo tousa an mandé-zòt fè’. Men, i di : ‘Aprann-yo tousa an mandé-zòt fè’. Kifè, lè nou ka fè étid a on moun, fò pa nou kontanté-nou dè di-y ka pou i fè, men fò-nou montré-y kijan pou i fè-y (Akt 8:31). Poukwa fò-nou fè sa ?

4. Bay on ègzanp ki ka montré kijan nou pé édé on étidyan fè sa Jézi mandé.

 4 Fè sa Jézi mandé, vé di obéyi-y. An-nou pran on ègzanp pou byen konprann ka sa vé di fè sa Jézi mandé oben obéyi-y. Kijan on monitè a oto-ékòl pé édé zélèv a-y fè sa kòd-dè-lawout la ka di ? Monitè-la ka koumansé pa aprann-yo kòd-dè-lawout la. Men pou i édé-yo suiv tout sé règ-lasa, ni ondòt biten pou i fè. Fò i sizé akoté a zélèv-la pou i aprann-li kondui é fò i ba-y konsèy pou édé-y apliké sa i aprann. Ka ègzanp-lasa ka aprann-nou ?

5. a) Sèlon Jan 14:15 é 1 Jan 2:3, ka pou nou aprann étidyan an nou fè ? b) Ki konsèy nou pé ba étidyan an nou ?

5 Lè nou ka fè étid a on moun, fò-nou montré-y ka Bondyé vé nou fè. Men fò-nou fè plis ki sa. Fò-nou montré étidyan-la kijan pou i apliké sa i ka aprann adan vi a-y (li Jan 14:15 ; 1 Jan 2:3). Pa ègzanp, nou pé montré étidyan-la kijan pou i apliké sé prensip-la ki an Bib-la lè i lékòl, lè i ka travay oben lè i ka anmizé-y. Nou pé rakonté-y kijan sé prensip-la ki an Bib-la anpéché-nou trapé dézagréman é kijan yo édé-nou osi pou nou té pran bon désizyon. Lè nou èvè étidyan-la, nou pé priyé Jéova pou mandé Jéova gidé-y èvè lèspri sen a-y (Jan 16:13).

6. Pawmi tousa Jézi ka mandé-nou aprann sé disip-la fè, ki biten enpòwtan ki ti ni ?

6 Pawmi tousa Jézi ka mandé-nou aprann sé disip-la fè, ni on biten ki vréman enpòwtan. Ki biten ésa ? Fò-nou ba étidyan an nou anvi fè disip. Ni sèwten étidyan ki pa’a vwè-yo ka préché menm ! Kifè, fò-nou pran pasyans èvè yo é anmenmtan, fò-nou édé-yo konprann sé vérité-la ki an Bib-la pibyen pou fwa a yo vin pi fò. Si sé sa nou ka fè, sa ké touché tchè a yo é yo ké anvi ay préché èvè nou. Jistèman, an-nou vwè déotwa détay pou nou byen konprann ka nou pé fè pou ba étidyan an nou anvi ay préché.

7. Ka nou pé fè pou ba étidyan an nou anvi préché bon nouvèl-la ?

7 Mi déotwa kèsyon nou té’é pé pozé étidyan an nou : « Ka ki vin pi bèl an vi a-w dépi ou ka suiv prensip a Labib ? Ès ou ka di sa té’é fè lézòt dibyen si yo té ka tann mésaj-lasa osi ? Alò ka ou ka di ou té’é pé fè pou édé-yo ? » (Pwov. 3:27 ; Mat. 9:37, 38). Montré étidyan-la sé trak-la ki adan bwèt a zouti an nou pou anségné. Mandé-y kilès la ki té’é pé entérésé fanmi a-y, zanmi a-y oben kolèg-travay a-y. Aprésa, bay déotwa trak. É fè on ti antrènman èvè-y pou montré-y kijan i pé pwopozé sé moun-la sé trak-la èvè onlo jantiyès. Nou ka tou konprann kè lè étidyan an nou ké vin pwoklamatè, fò-nou ké préché èvè-y pou nou édé-y (Ékl. 4:9, 10 ; Lik 6:40).

KIJAN LASANBLÉ-LA PÉ ÉDÉ SÉ ÉTIDYAN-LA PWOGRÉSÉ

8. Poukwa sa enpòwtan kè étidyan an nou enmé Jéova é pwochen a-y pi fò jou apré jou ? (gadé ti karé-la «  Ka nou pé fè pou édé étidyan an nou enmé Jéova pi fò »).

8 Fò pa nou jen oubliyé kè Jézi mandé-nou ‘aprann lézòt fè tousa i mandé-nou fè’. Pawmi ‘tousa i mandé-nou fè’, mi sé 2 pli gran komandman-la : enmé Bondyé é enmé pwochen a-w. Sé 2 komandman-lasa lyanné èvè travay a prédikasyon-la é tout éfò nou ka fè pou fè disip (Mat. 22:37-39). Poukwa nou ka di sa ? Pas on prèmyé rézon ki ka fè si nou k’ay préché sé pas nou enmé Bondyé é pas nou  enmé pwochen an nou. Sa toutafè nòwmal si sèwten étidyan pè lè yo ka koumansé préché. Men nou pé di-yo kè si yo pè, dépè, pas Jéova ké èvè yo, kifè, piti-a-piti, yo pé’é pè ankò (Sòm 18:1-3 ; Pwov. 29:25). Pi on étidyan enmé Bondyé mwens i ké pè moun. Ti karé-la ki k’ay èvè awtik-lasa ka montré ka nou pé fè pou édé étidyan an nou enmé Bondyé pi fò jou apré jou. Men ka lasanblé-la pé fè pou édé étidyan-la aji èvè plis lanmou ?

9. Adan ègzanp-la nou pran la, kijan zélèv-la ka aprann kondui ?

9 An-nou wouvin asi ègzanp a zélèv-la ki ka aprann kondui la. Toupannan i dèyè volan-la èvè monitè-la akoté a-y, kijan i ka aprann kondui ? I ka kouté sa monitè-la ka di-y é i ka pran tan gadé sa sélézòt chofè-la ka fè osi. Pa ègzanp, monitè-la ka montré-y on chofè byen janti ki ka lésé ondòt chofè pasé douvan a-y. Oben i pé montré-y ondòt chofè ki ka bésé limyè a fa a-y pou i pa vèglé sélézòt chofè-la ki ka vin an lòt sans-la. Tout sé ègzanp-lasa ké aprann zélèv-la onlo biten ki ké itil pou-y lè i ké pran pèwmi a-y.

10. Ka ki ké édé on étidyan pwogrésé é vin bon bon zanmi èvè Jéova ?

10 Menmjan-la, on moun ki ka koumansé sèvi Jéova pé aprann onlo biten èvè moun-la ki ka fè étid a-y la. Men anplisdisa, sélézòt frè é sè a lasanblé-la pé ba-y on bèl ègzanp osi. Alò, ka ki édé sé étidyan-la pwogrésé é vin bon bon zanmi èvè Jéova ? Fò-yo vin an réinyon èvè nou. Poukwa nou ka di sa ? Pas sa yo ké tann an réinyon ké édé-yo konnèt Bib-la pibyen, ké rann fwa a yo pi fò é ké édé-yo enmé Jéova pi fò osi (Akt 15:30-32). Anplisdisa, lè on étidyan ké vin lasal, moun-la ki ka fè étid a-y la ké pé fè-y fè konésans èvè dòt frè é sè. É pétèt kè pawmi sé moun-la yo ké prézanté-y la, i ké rann-li kont kè ni sèwten ki pasé menm penn é péripési ki-y. Étidyan-la ké rann-li kont kè adan lasanblé-la ni onpakèt frè é sè ki ka fè dé biten ki ka montré kè yo plen lanmou an tchè a yo. An-nou ègzaminé déotwa ègzanp.

11. Ka on étidyan pé vwè an lasanblé-la, é kijan sa pé édé-y ?

11 Imajiné kè on étidyan a Labib ki ka lévé timoun a-y tousèl ka fè konésans èvè on sè ki an menm sitiyasyon ki-y. Lè i ké vwè tousa éfò sè-la ka fè pou i vin lasal èvè timoun a-y magré yo toupiti, sètèn sa ké touché tchè a-y ! Konnyéla, imajiné on étidyan ki pa’a rivé lagé sigarèt-la é i ka vin jwenn èvè on frè ki rivé about a pwoblèm-lasa. Frè-la ka rakonté étidyan-la kè konm i vin enmé Jéova fò, sa pousé-y suiv komandman a-y (2 Kor. 7:1 ; Filip. 4:13). Apré frè-la rakonté étidyan-la kijan i fè pou i té arété fimé, i ka di-y : « Vou osi ou pé arété ! » Sa ka ankourajé étidyan-la é i ka di-y kè li osi i pé rivé about a sigarèt-la. An-nou imajiné on twazyèm sitiyasyon. On jenn tifi ki ka étidyé Labib ka rann-li kont kè ni on jenn sè ki kontan toubònman pas i ka sèvi Jéova. Sa ka ba étidyan-la anvi sav poukwa sè-la ni tchè-kontan konsa.

12. Poukwa nou pé di kè chakmoun an lasanblé-la ni on wòl a jouwé pou édé étidyan-la pwogrésé ?

12 Lèwvwè on étidyan ka aprann konnèt plizyè pwoklamatè diféran, i ka konprann kijan pou i fè pou i pé sa enmé Bondyé é pou i pé sa enmé pwochen a-y osi (Jan 13:35 ; 1 Tim. 4:12). Anplisdisa, kon nou di tibwen pi ho, lè on  pwoklamatè jwenn menm pwoblèm ki on étidyan, sa pé édé étidyan-la onlo. Sa ka montré étidyan-la kè ni mwayen i chanjé pou i vin on disip a Jézikris (Dét. 30:11). Chakmoun an lasanblé-la pé fè on biten pou édé sé étidyan-la pwogrésé (Mat. 5:16). Alò, dè koté a-w, ka ou pé fè pou édé sé étidyan-la vin réinyon ?

ÉDÉ SÉ INAKTIF-LA POU YO WOUKOUMANSÉ PRÉCHÉ

13-14. A on sèwten moman, apòt a Jézi pèd fòs. Kijan Jézi aji èvè yo ?

13 Nou vé édé frè an nou ki inaktif woukoumansé fè sa Jézi mandé-yo, kivédi, woukoumansé préché é fè disip. A on sèwten moman, apòt a Jézi pèd fòs. Jan-la Jézi aji èvè yo la, sé on bèl ègzanp pou nou jòdijou. Kijansa ?

14 On ti moman avan yo té tchouyé Jézi, tout sé disip-la ‘lagé-y é yo pran pyé a kouri a yo’ (Mawk 14:50 ; Jan 16:32). Sé vré, a moman-lasa, sé apòt-la touvé-yo pè é yo lagé Jézi. Men kijan Jézi aji èvè yo apré ? On ti moman apré i résisité, mi sa i di déotwa madanm : ‘Pa pè ! Ay di frè an mwen kè Bondyé résisité-mwen’ (Mat. 28:10a). Jézi pa jen lagé apòt a-y. Menmsi yo abandoné-y, i toujou kontinyé kriyé-yo ‘frè an mwen’. Kon Jéova, Jézi sé té on moun ki té plen mizérikòd é ki té enmé padonné (2 Wa 13:23).

15. Lè nou ka sonjé frè é sè an nou ki pa’a préché èvè nou ankò, ka nou ka rèsanti ?

15 Menmjan-la jòdijou, lèwvwè sèwten moun ka arété préché, nou ka sousyé-nou dè yo. Sé frè é sè an nou é nou enmé-yo ! Nou ka sonjé jan yo té ka travay rèd pou Jéova, é pétèt kè yo fè sa pannan plizyè lanné ! (Ébr. 6:10). Franchman, nou ka vwè mank a yo ! (Lik 15:4-7). Si nou vé fè kon Jézi, kijan nou pé montré-yo kè nou ka sousyé-nou dè yo ?

16. Kijan nou pé montré frè é sè an nou ki inaktif kè nou ka sousyé-nou dè yo ?

16 Envité-yo é di-yo kè ou ké kontan vwè-yo. Lèwvwè sé apòt-la pèd fòs, Jézi envité-yo adan on réinyon é sé té on fason pou i té ankourajé-yo (Mat. 28:10b ; 1 Kor. 15:6). Menmjan-la jòdijou, lèwvwè on moun inaktif, on fason pou ankourajé-y, sé envité-y vin réinyon si i po’o ka fè-y. Pétèt kè fò nou ké envité-y plizyè fwa avan i vin an réinyon èvè-nou. Jézi dwèt té kontan toubònman lèwvwè sé disip-la aksèpté envitasyon-la i té fè-yo la ! (gadé Matyé 28:16 é Lik 15:6).

17. Kijan nou ké réyaji lèwvwè on frè oben on sè ki inaktif ké vin an réinyon èvè nou ?

17 Lè yo vin, akéyi-yo bra gran wouvè. Lè Jézi jwenn èvè disip a-y, i fè ansòt pou yo santi-yo alèz èvè-y. I pa atann kè yo vin owa a-y men sé-y ki alé owa a yo pou palé èvè yo (Mat. 28:18). Kijan nou ké réyaji lèwvwè on frè oben on sè an nou ki inaktif ké vin lasal ? Fò-nou ay owa-y pou akéyi-y bra gran wouvè. Pétèt kè odépa nou ké on tijan pè pas nou pa sav ègzaktèman ka pou nou di-y. Ében, pou i pa santi-y jenné, pétèt nou pé di-y tou senplèman kè nou kontan vwè-y.

18. Ka nou pé fè pou ankourajé sé inaktif-la ?

18 Ankourajé-yo é fè-yo santi kè ou enmé-yo. Jézi té di disip a-y kè fò yo ké préché toupatou si latè. Pétèt kè an tèt a yo yo té ka di kè misyon-la two fò pou yo ! Pou Jézi té ankourajé disip a-y i di-yo : « An ké èvè zòt touléjou » (Mat. 28:20). Èskè sa édé-yo ?  Asiré pa pétèt ! Piskè tibwen tan apré, yo té ka pòté bon mannèv pou yo té « anségné é pou anonsé bon nouvèl-la » (Akt 5:42). On pwoklamatè ki inaktif bizwen yo ankourajé-y osi. Pétèt kè lè yo ka sonjé kè fò yo ké woukoumansé préché, yo on tijan pè ! Alò fò nou di-yo kè yo pé’é tousèl. Lè yo ké paré, nou pé ay fè on kou prédikasyon èvè yo. Konm sé woukoumansé yo ka woukoumansé préché, sèten yo ké kontan kè nou la akoté a yo pou soutyenn-yo. Lè nou ka montré sé inaktif-la kè nou ka konsidéré-yo kon frè é sè an nou, sa ka ba-yo on bèl fòs pou yo kontinyé préché é sé on bénédisyon pou lasanblé-la.

NOU VÉ FIN TRAVAY-LA JÉZI BAN-NOU FÈ LA

19. Ka nou vréman anvi é poukwa ?

19 Jousalè, nou ka kontinyé fè disip. Men kitan travay-lasa ké fin ? I ké fin lè fen a mond-la ké rivé (Mat. 28:20 ; gadé lexique « période finale du monde »). Ès nou ké rivé préché é fè disip jistan lafen rivé ? Nou byen désidé a fè sa. Nou kontan sèvi èvè tan an nou, èvè fòs an nou é èvè lajan an nou pou touvé « toutmoun ki ni mantalité-la ki fo la pou ni lavi étèwnèl » (Akt 13:48). Lè nou ka fè sa, sé Jézi nou ka imité. Mi sa i di :« Nouriti an mwen, sé fè volonté a sila ki voyé-mwen la é fin travay a-y » (Jan 4:34 ; 17:4). Nou osi, sé sa nou vlé. Nou vé fin travay-la Jézi ban-nou fè la (Jan 20:21). É nou vlé kè dòt moun, kon frè é sè an nou ki inaktif kontinyé fè travay-lasa ansanm èvè nou (Mat. 24:13).

20. Sèlon Filipyen 4:13, poukwa nou pé di kè nou pé rivé fè sa Jézi mandé-nou fè ?

20 Sa pa fasil dè fè sa Jézi mandé-nou fè ! Men nou pa’a fè travay-lasa tousèl an nou. Lè nou ka fè disip, nou ka travay « ansanm èvè Bondyé » é « ansanm èvè Jézi » (1 Kor. 3:9 ; 2 Kor. 2:17). Sé pousa, nou fè travay-lasa. Fè disip é édé lézòt fè disip, sé on plézi é sé on gran lonnè toubònman ! (li Filipyen 4:13).

KANTIK 79 Qu’ils tiennent ferme dans la foi !

^ par. 5 Jézi mandé disip a-y fè dòt disip é aprann-yo tousa i mandé-yo fè. Adan awtik-lasa, nou ké vwè ka nou pé fè pou suiv komandman-lasa.

^ par. 66 SA NOU KA VWÈ ASI SÉ IMAJ-LA : On sè ka fè on étid é i ka montré étidyan a-y ka pou i fè pou i enmé Jéova pli fò. Plita, étidyan-la ka mété sé 3 konsèy-la yo ba-y la an pratik.