Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 AWTIK POU ÉTIDYÉ 30

Kontinyé suiv chimen a lavérité

Kontinyé suiv chimen a lavérité

« Pa ni ayen ki ka fè-mwen plis plézi ki lè an ka tann-di timoun an mwen ka kontinyé maché adan lavérité » (3 JAN 4).

KANTIK 54 « C’est ici le chemin »

ON TI LIDÉ ASI SA NOU KAY VWÈ *

1. Sèlon 3 Jan 3, 4, ka ki ka ban-nou tchè-kontan ?

LAPÒT Jan édé onlo moun konnèt lavérité. É lèwvwè i té ka tann-di kè yo té ka kontinyé sèvi Jéova fidèlman, a pa ti kontan i té ka kontan ! Pou-y, sé konsi sé té timoun a-y. Kifè, i té ka fè onlo éfò pou konsolidé fwa a yo pas i té sav kè yo té ka jwenn gwo difikilté. Lè nou ka vwè kè étidyan an nou é timoun an nou ka ba Jéova vi a yo é ka kontinyé sèvi-y fidèlman, nou osi, nou ka kontan toubònman ! (li 3 Jan 3, 4).

2. Jan maké 3 lèt. Poukwa i fè sa ?

2 An fen a 1é syèk-la, an 98, Jan dwèt té ka rété Éfèz oben on koté pa lwen. Yo té chayé-y pa fòs asi on lilèt yo té ka kriyé Patmòs é pétèt kè i vin rété la, tibwen tan apré i sòti lajòl. É sé a épòk-lasa osi, lèspri sen a Jéova pousé-y ékri 3 lèt. I maké sé lèt-lasa pou i té ankourajé sé krétyen fidèl la a konsolidé fwa a yo é a kontinyé maché adan lavérité.

3. A ki kèsyon nou ké réponn adan awtik-lasa ?

3 Dènyé apòt ki té vivan a épòk-lasa sé té Jan, é i té enkyèt pou sé lasanblé-la davwa té ni fo anségnan ki té bizwen pousé-yo fè biten ki pa bon * (1 Jan 2:18, 19, 26). Sé apòsta-la té ka di kè yo ka sèvi Bondyé, men yo pa té ka fè sa i ka mandé. Konnyéla, nou kay palé dè sé konsèy-la nou ka touvé adan sé lèt-la Jan maké la. Kifè, nou ké pé réponn a sé 3 kèsyon-lasa : Ka sa vlé di « maché adan lavérité ? » Ka ki té’é pé anpéché-nou kontinyé maché adan lavérité ? Kijan yonn pé édé lòt kontinyé maché adan lavérité ?

 KA SA VÉ DI « MACHÉ ADAN LAVÉRITÉ ? »

4. Sèlon 1 Jan 2:3-6 é 2 Jan 4, 6, ka pou nou fè pou maché adan lavérité ?

4 Si on moun vé maché adan lavérité, fò i konnèt vérité-la nou ka touvé adan Pawòl a Bondyé, Labib. Anplisdisa, fò i fè sa Jéova ka mandé (li 1 Jan 2:3-6 ; 2 Jan 4, 6). Jézi fè sa Pap’a-y ka mandé a san pou san é sé on bèl ègzanp pou nou. Kifè, si nou vé fè sa Jéova ka mandé, méyè biten nou pé fè sé suiv ègzanp-la Jézi lésé ban-nou la alatras (Jan 8:29 ; 1 Pyè 2:21).

5. Dè ki biten fò-nou sèten ?

5 Pou nou kontinyé maché adan lavérité, fò-nou sèten kè Jéova toujou ka di lavérité kivédi fò-nou sèten kè tousa ki maké adan Pawòl a-y Labib sé lavérité. Fò-nou sèten osi kè Mési-la sé Jézi. A épòk an nou, ni onlo moun ki pa’a kwè kè Jézi sé Wa a wayòm a Bondyé. An tan a Jan, i di sé frè é sè-la kè ni ‘onlo kouyonnè’ adan lasanblé-la é kè sé moun-lasa té bizwen kouyonné krétyen ki po’o té byen paré pou défann sa Labib ka di asi Jéova é asi Jézi (2 Jan 7-11). Mi sa Jan maké : « Kimoun ki mantè-la, si a pa moun-la ki ka di kè a pa Jézi ki Lèkris ? » (1 Jan 2:22). Pou ponmoun pa kouyonné-nou, pa ni dòt biten a fè ki étidyé Pawòl a Bondyé. Sé yenki si nou fè sa, nou ké aprann konnèt Jéova é Jézi (Jan 17:3). É sé yenki konsa osi, nou ké sèten kè nou adan lavérité.

KI DIFIKILTÉ NOU KA JWENN ?

6. Ka ki té’é pé anpéché sé jenn Témwen-la maché adan lavérité ?

6 Lézòm ka di onlo biten ki pa vré. Men fò pa sé krétyen-la lésé sé lidé-lasa kouyonné-yo (1 Jan 2:26). Sé sé jenn krétyen-la siwtou, ki dwètèt fè atansyon. Mi sa Alexia *, on sè ki ni 25 an é ki fèt an Frans, ka di : « Lè an té lékòl, sa an aprann asi Lévolisyon é an filozofi mété onlo dout an tèt an mwen. Pas défwa, an té ka touvé sa yo té ka aprann-mwen lojik é an pa té kontan dè mwen. Men an réfléchi é an konprann kè fò pa an fè konsi an pa sav sa Labib ka di é mèt-mwen ka kwè tousa sé pwofésè-la ka rakonté. » Alexia étidyé on liv yo ka kriyé La vie : comment est-elle apparue ? Évolution ou création ? Déotwa simenn apré, i pa té ni pon dout an tèt a-y ankò. Mi sa i ka di : « An rann-mwen kont mwenmenm an mwen kè sa Labib ka di sé lavérité. É an  konstaté kè lè an ka suiv sé prensip-la ki an Bib-la, tchè an mwen ka kontan é lèspri an mwen ka trankil. »

7. A ki biten fò-nou fè atansyon, é poukwa ?

7 Fò tout sé krétyen-la, ki yo jenn ki yo ja ni on bèl laj, fè atansyon pou yo pa fè sanblan sèvi Jéova alòskè anmenmtan yo ka fè biten ki pa bon. Jan montré on mannyè ki klè, kè on krétyen pé pa maché adan lavérité alòskè anmenmtan i ka fè péché sèksyèl (1 Jan 1:6). Si nou vé Jéova aprésyé-nou, fò-nou toujou sonjé kè nou pé pa kaché-y ayen. An réyalité, menmsi ponmoun pa’a vwè sa nou ka fè lè nou tousèl an nou, li Jéova, i ka vwè tousa nou ka fè (Ébr. 4:13).

8. Ka pou nou pa fè ?

8 Fò pa nou vwè péché-la menmjan ki mond-la. Mi sa lapòt Jan maké : « Si nou ka di : “Nou pa ni péché”, sé noumenm nou ka kouyonné » (1 Jan 1:8). An tan a-y, ni déotwa apòsta ki té ka di kè on moun pé péché kon i vlé é rété bon zanmi èvè Bondyé kanmenm. Jòdijou, ni onlo moun ki ka vwè sa menmjan-la. Yo ka di kè yo ka kwè an Bondyé, men anmenmtan, lè i ka di kè tèl ou tèl biten sé on péché, yo pa dakò, siwtou lèwvwè sa ni on rapò èvè sèks. Pou Jéova, ni sèwten konpòwtèman ki pa bon, men sé moun-lasa, kanta yo, yo ka di-w kè chakmoun pé fè sa i vé.

Léjenn, étidyé Labib pou konprann poukwa Jéova ka di kè tèl biten byen ou mal. Konsa, sa ké pi fasil pou èspliké poukwa zò pa’a fè sèwten biten * (gadé paragraf 9 la).

9. Lè sé jenn-la ka kontinyé fè sa Labib ka di, ki byenfé sa ka pwokiré-yo ?

9 Dépawfwa, kanmarad-lékòl a sé jenn krétyen-la oben kolèg-travay a yo ka fè présyon anlè yo pou fè-yo arété suiv sa Labib ka di anrapò èvè sèks. Aleksandar touvé-y adan sitiyasyon-lasa. Mi sa i ka di : « Lè an té lékòl, sé tifi-la té anvi kouché èvè mwen, é yo té dèyè do an mwen toutlè. Yo té ka di kè si an pa té ni pon ti  chèw sé pas sé nonm an enmé. » Ou pé touvé-w adan on sitiyasyon kon sila. Men si ou kontinyé fè sa Labib ka di, konsyans a-w pé’é bat-vou, ou ké pwotéjé santé a-w, ou pé’é ni lenbé é ou ké rété bon bon zanmi èvè Jéova. Pi ou ké ni labitid rèfizé fè sa ki mal, pi sa ké fasil pou ou fè lèbyen. Pa oubliyé kè mond-lasa ka lésé Satan détenn asi-y, kifè, lamajorité a sa yo ka di anrapò èvè sèks, pa bon. Si ou ka fè tousa ki fo pou mond-lasa pa détenn asi-w, ou ka montré kè ‘ou fin bat èvè méchan-la’ (1 Jan 2:14).

10. Sa nou ka li adan 1 Jan 1:9 ka édé-nou sèvi Jéova èvè on konsyans ki nèt. Kijansa ?

10 Nou dakò pou di kè sé Jéova ki ni dwa di ka ki on péché. É nou ka fè tousa nou pé pou nou pa fè sa ki mal. Men lè nou fè on péché, fò-nou konfésé péché an nou adan on priyè é fò-nou mandé Jéova padon (li 1 Jan 1:9). É si nou fè on péché ki grav, fò-nou ay vwè sé ansyen-la Jéova mèt anplas an lasanblé-la pou yo pé sa édé-nou (Jak 5:14-16). Men aprésa, fò pa konsyans an nou rété ka bat-nou alòskè nou ja mandé Bondyé padon. Poukwa nou ka di sa ? Pas Pap’an nou ki enmé-nou onlo, sakrifyé Gason a-y pou padonné péché an nou. Lè Jéova ka di kè i ka padonné on moun ki rèpanti-y vréman, a pa pawòl anlè. Konsa, nou pé sèvi-y èvè on konsyans ki nèt (1 Jan 2:1, 2, 12 ; 3:19, 20).

11. Ni onpakèt ansègnman ki té’é pé rivé a fè-nou pèd lafwa. Ka pou nou fè pou pwotéjé-nou ?

11 Fò nou rété lwen a sa sé apòsta-la ka anségné. Satan toujou ka éséyé kouyonné sèwvitè a Bondyé é pousa, i ka chèché a fè-yo pèd fwa. Kifè, fò-nou fè ladiférans ant on mansonj é on vérité *.  Dépawfwa, lènmi an nou ka sèvi èvè Entèwnèt oben èvè sé rézo sosyo la pou fè-nou pèd konfyans an Jéova é pou nou pa enmé frè é sè an nou ankò. Pa jen oubliyé kè sé Satan ki dèyè do a tout sé mansonj-lasa é pa kwè adan sa ! (1 Jan 4:1, 6 ; Rév. 12:9).

12. Poukwa fò-nou pran labitid étidyé ?

12 Pou Satan pa jété-nou atè, fò-nou ni plis konfyans an Jézi ankò é fò-nou sèten kè Jéova ka sèvi èvè Jézi konm i fo pou fè sa i désidé. Anplisdisa, fò-nou fè èsklav fidèl é prévwayan la konfyans pas sé yo tousèl Jéova ka itilizé pou dirijé òwganizasyon a-y (Mat. 24:45-47). Pou nou rivé fè sa, fò nou pran labitid étidyé Labib. Konsa, fwa an nou ké vin solid kon on pyébwa ki ni rasin a-y byen fon antè. Sé on ègzanp kon sila, Pòl itilizé, adan on lèt i voyé ba lasanblé Kolòs la. Mi sa i di : « Menmjan la zòt aksèpté Kris Jézi Ségnè-la, kontinyé maché byen ini èvè-y, pran rasin adan-y, pran fòs adan-y é vin solid adan lafwa » (Kol. 2:6, 7). Siwvwè nou ka fè sa ki fo pou fwa an nou vin pi fò, ni Satan ni bon zig a-y pé’é pé anpéché-nou maché adan lavérité (2 Jan 8, 9).

13. Ka ki pa dwètèt étoné-nou, é poukwa ?

13 Fò pa nou touvé sa fò si onlo moun hay-nou jòdijou (1 Jan 3:13). Jan ka fè-nou sonjé kè « lèmondantyé ka touvé-y anba pouvwa a méchan-la » (1 Jan 5:19). Pi lafen di mond ka vin é pi Satan anrajé (Rév. 12:12). I ka éséyé pyéjé-nou èvè diféran zatrap kon péché sèksyèl é mansonj a sé apòsta-la. Défwa, i ka fè-nou bon méchansté menm. I sav kè pa’a rété-y onlo tan ankò pou i anpéché-nou préché é pou i fè-nou pèd fwa an Bondyé. Kifè, sa pa ka étoné-nou si nou pé pa adoré Bondyé kon nou vé sèwten koté oben si yo ka entèwdi aktivité an nou adan sèwten péyi. Adan sé péyi-lasa, frè é sè an nou ka kontinyé andiré. Ègzanp a yo ka montré kè kèlkèswa métòd-la Satan ka itilizé la, ni mwayen nou rété fidèl !

FÒ YONN ÉDÉ LÒT RÉTÉ ADAN LAVÉRITÉ

14. Ka nou pé fè pou édé frè é sè an nou rété adan lavérité ?

14 Pou édé frè é sè an nou rété adan lavérité, fò-nou aji èvè konpasyon épi yo (1 Jan 3:10, 11, 16-18). Fò yonn enmé lòt lè toutbiten k’ay byen men osi lèwvwè ni difikilté. Pa ègzanp, ès ou konnèt on moun ki pèd on moun kè i té enmé é ki bizwen yo konsolé-y oben ki bizwen on koudmen ? Ès ou aprann kè déotwa frè é sè pèd tout byen a yo adan on tranmmandtè oben adan on siklòn ? Ès ou vin sav kè yo bizwen on pal pou rèkonstwi Sal di Wayòm a yo oben kaz a yo ? Sé lokazyon pou nou montré frè é sè an nou kè nou enmé-yo fò é kè nou ni konpasyon pou yo. Nou pé’é kontanté-nou dè di-yo sa men nou ké aji an favè a yo osi.

15. Sèlon sa ki maké an 1 Jan 4:7, 8, ka nou pé fè pou imité Jéova ?

15 Lèwvwè yonn enmé lòt, nou ka imité Jéova, Pap’an nou ki plen lanmou (li 1 Jan 4:7, 8). Ka pou nou fè pou nou montré kè nou enmé-nou ? On biten enpòwtan nou pé fè, sé padonné frè é sè an nou. Pa ègzanp, si on moun fè-w on biten ki fè-w mal, ou ké montré kè ou enmé-y si ou ka padonné-y é si ou ka mèt sa i fè la dèyè do a-w (Kol. 3:13). Aldo touvé-y adan on ka konsa ; ni on frè ki di  on vyé pawòl asi moun a péyi a-y. Mi sa i ka di : « An priyé Jéova onlo pou an pa té ni frè-lasa si tchè an mwen. » Men a pa yenki sa Aldo fè. I ay vwè frè-la pou mandé-y préché èvè-y. É toupannan yo té ka préché ansanm, Aldo èspliké-y kè sa i té di la fè-y lapenn toubònman. Mi sa Aldo ka ajouté : « Lè frè-la rann-li kont kè sa i té di-mwen la fan’an mal, i èskizé-y. É anlè ton a vwa a-y, an santi kè i té ka règrété sa i té di-mwen la vréman. Dépi jou-lasa, nou bon zanmi ; nou mèt sa dèyè do an nou ! »

16-17. Ki biten fò-nou byen désidé a fè ?

16 Jan té enmé frè é sè a-y onlo é i té vé kè yo rété bon bon zanmi èvè Bondyé. É sé konsèy-la i ba-yo la adan sé 3 lèt-la i voyé la ka montré sa. Nou sav kè sé dé nonm é dé fanm kon Jan kè Bondyé chwazi pou ay viv an syèl-la é pou gouvèné èvè Jézikris. É sa, sa ankourajan toubònman ! (1 Jan 2:27).

17 Fò pa nou pran sé konsèy-la yo ban-nou adan awtik-lasa alaléjè. Fò-nou byen désidé a maché adan lavérité kivédi fò-nou kouté Jéova adan tout domenn a vi an nou. Fò-nou étidyé Pawòl a-y, konsa, nou ké rann-nou kont kè tousa Labib ka di sé vérité. Fò-nou fè tousa ki nésésè pou nou ni plis konfyans an Jézi. Fò pa nou lésé lézòm kouyonné-nou èvè filozofi a yo é fò-nou rété lwen a sa sé apòsta-la ka anségné. Fò pa nou lésé mond-lasa détenn asi nou, pas i bizwen pousé-nou fè péché sèksyèl é i vé kè nou fè sanblan sèvi Jéova alòskè anmenmtan nou ka fè biten ki pa bon. Fò-nou rèspèkté prensip a Jéova anrapò èvè sa ki byen é sa ki mal, siwtou kè pa ni méyè prensip ki sa. Anfinaldikont, fò-nou édé frè é sè an nou rété bon bon zanmi èvè Jéova, é pousa, fò-nou padonné-yo lè yo fè on biten ki fè-nou mal é fò-nou édé sa ki an difikilté. Konsa, menmsi nou ka pran bon gaz adan lavi, nou ké kontinyé maché adan lavérité.

KANTIK 49 Jéhovah, nous réjouirons ton cœur

^ par. 5 Satan sé papa a mansonj-la, é sé-y ki ka dirijé mond-la nou ka viv adan-y la. Kifè, pou kontinyé maché adan lavérité, sa pa fasil ditou ! Sé 1é krétyen-la té ka jwenn menm difikilté-la. Pou édé-yo é pou édé-nou osi, Jéova fè lapòt Jan ékri 3 lèt. Adan sé lèt-lasa, nou ké vwè ka ki té’é pé anpéché-nou maché adan lavérité é ka nou pé fè pou rivé about a sé pwoblèm-lasa.

^ par. 3 Gadé ti karé-la : «  Poukwa Jan maké sé lèt-lasa ? »

^ par. 6 Nou chanjé sèwten non.

^ par. 11 Gadé awtik-la « As-tu vraiment tous les faits ? », adan Tou dè Gad a out 2018 (an fransé).

^ par. 59 SA NOU KA VWÈ ASI SÉ IMAJ-LA : On ti sè ka rann-li kont kè pou lamajorité a moun adan lékòl a-y, sa nòwmal lè 2 moun ki ni menm sèks ka kouché ansanm. (Adan sèwten péyi, koulè a lawkansyèl-la ka rèprézanté moun ki ni menm sèks é ki ka kouché ansanm.) Lèwvwè i rantré akaz a-y, i ka pran tan fè rèchèch asi sijé-lasa pou konsolidé fwa a-y. Plita, i ka touvé-y adan on sitiyasyon difisil é sa ka édé-y pran on bon désizyon.