Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

Métriz : On kalité ki nésésè pou fè Jéova plézi

Métriz : On kalité ki nésésè pou fè Jéova plézi

« On jou, kouzen an mwen té ka chèch’an tren. Lèwgadé an pongné-y é an té k’ay tranglé-y ! An té’é tchouyé-y va ! » (Paul).

« Akaz, on ti ayen té ka fan’an fè gwo kòlè. An té ka krazé tousa ki té an kaz-la, ki jouwé, ki mèb » (Marco).

Noutout pa vyolan konsa. Men, dépawfwa, noutout pé ni dimal a métrizé-nou. Tousa sé pas nou enpawfè : sé sa 1é paran an nou lésé ban-nou (Wom. 5:12). Ni sèwten moun, kon Paul é Marco, ki pa’a rivé métrizé-yo lè yo kòlè. Ni dòt aprézan ki pa’a rivé kontwolé sa ki ka pasé an lèspri a yo. Yo toujou ka sonjé dé biten ki ka angwasé-yo é sé toujou biten négatif ki an tèt a yo. Ni dòt ankò ki oblijé fè onlo éfò pou yo pa fè pon péché sèksyèl, oben pou yo pa bwè twòp ou ankò pou yo pa pran dwòg.

Si on moun pa’a rivé métrizé anvi a-y, sa i ka pasé an lèspri a-y é mannyè i ka aji, i pé gaché vi a-y. Men, ni mwayen i pa rivé jous la. Kijansa ? Pousa, fò i travay pou i ni métriz. Pou édé-nou fè sa, nou ké réponn a sé 3 kèsyon-lasa : 1) Métriz, ka sa yé ? 2) Poukwa sé on biten ki nésésè ? 3) Ka pou nou fè pou nou ni plis métriz, on kalité kè nou ka touvé adan ‘fwi a lèspri sen a Bondyé’ ? (Gal. 5:22, 23). Aprésa, nou ké vwè sa nou pé fè, si nou pa rivé métrizé-nou on jou.

MÉTRIZ, KA SA YÉ ?

On moun ki ni métriz pa’a fè koud san. I ka fè atansyon pou i pa di ayen oben pou i pa fè ayen ki té’é pé fè Bondyé lapenn.

Jézi montré ka ki métriz on mannyè ki klè.

Jézi montré-nou ka ki métriz. Mi sa Labib ka di : « Lè moun té ka jiré-y i pa té ka viré jiré-yo. Lè i té ka soufè, i pa té ka mennasé ponmoun, men i té ka mèt tout biten an men a sila ki ka jijé èvè jistis » (1 Pyè 2:23). Jézi métrizé-y lè lènmi a-y té ka fè jé èvè-y pannan i té maré anlè poto-siplis la (Mat. 27:39-44). Kèktan avan, lè sé chèf a rèlijyon juif la té ka pozé-y kèsyon pou té pé sa pyéjé-y, i montré kè i té ni on métriz ki èstraòwdinè (Mat. 22:15-22). É lèwvwè déotwa juif byen anrajé éséyé lapidé-y a koud wòch, i pa fè-yo ayen. É sé on bèl ègzanp pou nou. Olyé i té chèché a vanjé-y, i « ay kaché-y é i sòti an Tanp-la » (Jan 8:57-59).

Ès nou pé fè kon Jézi ? Wi, ni mwayen suiv ègzanp a-y menmsi nou pé’é jen pé fè-y a san pou san. Mi sa lapòt Pyè maké : « Jézikris osi soufè pou zòt, é i lésé on modèl pou zò suiv-li alatras » (1 Pyè 2:21). Kifè, menmsi nou enpawfè, nou pé suiv ègzanp a-y alatras. Poukwa sa nésésè ?

POUKWA SA NÉSÉSÈ KÈ NOU MÉTRIZÉ-NOU ?

Métriz sé on kalité ki nésésè pou fè Jéova plézi. Menmsi ja ka fè lontan nou ka sèvi-y,  si nou pa’a métrizé sa nou ka di é sa nou ka fè, i ké lagé-nou.

An-nou pran ègzanp a Moyiz. I « té ni lontan plis imilité ki toutmoun asi latè » (Nonb 12:3). Sé Izraélit-la rété ka plenn-yo pannan plizyè dizèn dè lanné é Moyiz rété la ka sipòté-yo konsa. Men on jou, i pa té pé ankò é i pa métrizé-y. I fè gwo kòlè lèwvwè sé Izraélit-la plenn-yo pas yo pa té ni dlo. É i palé rèd ba yo. Mi sa i di-yo : « Kouté, bann rèbèl ki zò yé ! Ès sé an wòch-lasa an ké fè dlo sòti ba zòt ? » (Nonb 20:2-11).

Moyiz pa rivé métrizé-y. I pa ba Jéova glwa : i pa di Jéova mèsi douvan pèp-la pou mirak-la i fè la (Sòm 106:32, 33). Sé pousa, Bondyé pa ba-y dwa rantré an Péyi-la i té pwomèt-yo la (Nonb 20:12). Mésyé, a pa ti règrété Moyiz dwèt règrété sa i té fè la ! I dwèt règrété sa joustan i mò (Dét. 3:23-27).

Ka sa ka aprann-nou ? Menmsi sa ja ka fè lontan nou batizé, nou pa dwètèt palé nenpòt kijan pou on moun ki ka énèwvé-nou oben ki mérité yo rèprann-li (Éféz. 4:32 ; Kol. 3:12). Sé vré, lè nou ka pran on ti laj, nou ni dimal a pran pasyans èvè lézòt. Men sonjé sa ki rivé Moyiz. Sa té’é domaj si lanmityé an nou èvè Jéova pran plon pas on jou nou pa rivé métrizé-nou. Ki éfò pou nou fè pou travay kalité-lasa ?

KA POU NOU FÈ POU NOU NI PLIS MÉTRIZ

Priyé pou Bondyé ba-w lèspri sen. Poukisa ? Pas métriz sé on kalité kè nou ka touvé adan fwi a lèspri sen a Bondyé, é pas Jéova ka ba moun lèspri sen a-y si yo mandé-y li (Lik 11:13). Grasa lèspri sen a-y, Jéova pé ban-nou fòs-la nou bizwen la (Filip. 4:13). Anplisdisa, i pé édé-nou travay dòt kalité ki adan fwi a lèspri sen a-y, kon lanmou. É grasa kalité-lasa, nou ké pé métrizé-nou pi fasilman (1 Kor. 13:5).

Rété lwen a tousa ki té’é pé anpéché-w métrizé-w.

Rété lwen a tousa ki té’é pé anpéché-w métrizé-w. Fò-nou rèfizé ay asi sit entèwnèt ki ka ankourajé moun a ni on mové konduit. É si on anmizman ka ankourajé-nou an sans-lasa osi, fò-nou rété lwen a-y (Éféz. 5:3, 4). An réyalité, fò-nou kouri ogalo douvan tousa ki té’é pé fè-nou mal aji (Pwov. 22:3 ; 1 Kor. 6:12). Pa ègzanp, si on moun ka goumé pou i pa fè pon péché sèksyèl, pétèt kè i ké rèfizé gadé liv é fim ki womantik.

 Pétèt sa rèd pou nou dè mèt konsèy-lasa an pratik. Men si nou fè éfò, Jéova ké ban-nou fòs-la nou bizwen la (2 Pyè 1:5-8). I ké édé-nou métrizé sa nou ka pansé, sa nou ka di é sa nou ka fè. Talè-la nou palé dè Paul é Marco. Yo té ka fè gwo kòlè men yo aprann métrizé-yo. Aprézan, an-nou palé dè on frè ki té toujou égri lè i té ka kondui. I jous té ka babyé èvè sélézòt chofè-la. Ka i fè pou i té chanjé ? Mi sa i di : « A pa ti priyé an priyé ! An té ka priyé touléjou é an té ka fè-y èvè tout tchè an mwen ». « An té ka étidyé onlo awtik ki té ka palé dè métriz é an aprann déotwa vèwsé pa tchè. Sé vèwsé-lasa té ka édé-mwen onlo. Menmsi ja ka fè plizyè lanné kè an ka goumé pou ni plis métriz, toulématen an ka fè on éfò pou sonjé kè fò an rété kalm. É lè an ni randévou on koté, an ka pati pi bonnè pou ponmoun pa istrésé-mwen asi lawout. »

É SI ON JOU NOU PA RIVÉ MÉTRIZÉ-NOU

Dépawfwa, sa ké rivé-nou dè pèd métriz an nou. É pétèt kè a moman-lasa nou ké wont priyé Jéova. Men jistèman, sé lè nou adan on sitiyasyon kon sila kè nou pi bizwen priyé-y ! Alò si on jou, ou pa rivé métrizé-w, priyé Jéova tousuit. Mandé-y padon èvè tout tchè a-w é mandé-y édé-w. Anplisdisa, fò ou byen désidé a pa woufè menm érè-la ankò (Sòm 51:9-11). Pa mèt an tèt a-w kè Jéova pé’é kouté-w (Sòm 102:17). Lapòt Jan ka fè-nou sonjé kè san a Jézi « ka lavé-nou dè tout péché » nou ka fè (1 Jan 1:7 ; 2:1 ; Sòm 86:5). Fò-w sonjé kè si Jéova ka di sèwvitè a-y kè fò-yo kontinyé padonné, ou pé sèten kè i ké fè menm biten pou-w (Mat. 18:21, 22 ; Kol. 3:13).

Sa pa fè Jéova plézi ditou, lè Moyiz pèd métriz a-y. Men Jéova padonné-y. É adan Labib, yo ka di kè Moyiz sé té on nonm fidèl ki mérité yo pran ègzanp asi-y (Dét. 34:10 ; Ébr. 11:24-28). Sé vré, Jéova pa lésé-y antré an Péyi-la i té pwomèt la, men i ké pèwmèt-li viv an paradi-la pou touttan. Nou osi, nou pé èspéré menm biten-la si nou ka kontinyé fè éfò pou nou ni plis métriz, pas sé on kalité ki nésésè toubònman ! (1 Kor. 9:25).