Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 AWTIK POU ÉTIDYÉ 14

Ès ou ka travay afon pou Bondyé ?

Ès ou ka travay afon pou Bondyé ?

« Kontinyé préché bon nouvèl-la, travay afon pou Bondyé » (2 TIM. 4:5, nòt).

KANTIK 57 Prêchons à toutes sortes de gens

ON TI LIDÉ ASI SA NOU KAY VWÈ *

Apré rézirèksyon a-y, Jézi jwenn disip a-y é i ba-yo lòd-lasa : « alé é fè disip » (gadé paragraf 1 la).

1. Ka tout sèwvitè a Bondyé vlé fè ? É poukwa yo vlé fè sa ? (gadé imaj-la ki anlè po a jounal-la).

JÉZIKRI ba disip a-y on lòd. I di-yo : « Alé é fè disip pawmi moun a toutkalté nasyon » (Mat. 28:19). Tout sèwvitè a Bondyé vlé aprann kijan yo pé travay afon pou Bondyé (2 Tim. 4:5). Lè ou byen gadé, pa ni pondòt aktivité ki pli enpòwtan é ki pli itil ki prédikasyon-la. Fò-nou pòté bon mannèv pou nou fè travay-lasa. Men nou oblijé rèkonnèt kè pétèt nou ni dimal a préché otan kè nou té’é vlé.

2. Ka ki pé anpéché-nou travay pou Jéova ?

2 Ni dòt biten enpòwtan ki ka pran asi tan an nou é asi énèrji an nou. Pétèt kè chakjou fò-nou travay onlo pou nou pé sa nouri fanmi an nou. Oben pétèt kè nou ni gwo rèsponsabilité an fanmi an nou. Pétèt nou ka goumé èvè lamaladi, nou ka soufè èvè déprésyon, oben lavyéyès ka bat-nou. Magré tousa, kijan nou pé travay afon pou Bondyé ?

3. Ka nou ka konprann lè nou ka li sa Jézi di adan Matyé 13:23 ?

3 Pétèt kè nou té’é vlé pasé plis tan an prédikasyon. Si nou pa’a rivé fè sa, fò pa nou dékourajé. Jézi té sav kè noutout pa té’é rivé a fè menm biten-la adan sèwvis-la (li Matyé 13:23). Dépi nou ka fè tousa nou pé, sèwvis an nou ni on gran valè pou Jéova (Ébr. 6:10-12). Men pétèt osi, nou ka konstaté kè nou adan on sitiyasyon ka pèwmèt-nou fè plis. Adan awtik-lasa, nou ké vwè kijan nou pé ba sèwvis an nou pou Bondyé prèmyé plas an vi an nou. Nou ké vwè osi ka nou pé fè pou vi an nou rété senp, é pou kò an nou vin pi bon lè nou ka préché é lè nou ka anségné. Men avan nou balansé, an-nou ègzaminé ka sa vlé di ‘travay afon pou Bondyé’ ?

4. Ka sa vlé di ‘travay afon pou Bondyé’ ?

 4 Pou nou pé sa travay afon pou Bondyé, fò-nou fè tousa nou pé pou nou préché é pou nou anségné. Men ni ondòt biten ki pli enpòwtan pou Jéova : sé sa ki ka pousé-nou préché. Lanmou an nou pou Jéova é pou pwochen an nou ka pousé-nou a travay afon adan sèwvis an nou * (Mawk 12:30, 31 ; Kol. 3:23). Lè nou ka sèvi Jéova afon, nou ka itilizé fòs an nou é kapasité an nou pou nou ba-y sa nou ni dè méyè. Si nou ka vwè prédikasyon-la kon on lonnè Jéova ka fè-nou, nou ké fè tousa nou pé pou préché bon nouvèl-la ba on maksimòm dè moun.

5-6. Ès on moun ki ni onlo biten a fè pé ba prédikasyon-la prèmyé plas adan vi a-y ? Bay on ègzanp.

5 An-nou pran ègzanp a on jennboug ki enmé jouwé tanbou. Dépi i ni on ti moman, sé tanbou i ka konnyé. Finalman, i touvé on ti djòb : yo ba-y jouwé tanbou adan on rèstoran lèwikenn. Men èvè lajan-la i ka touché la, i pa ka rivé péyé tout fakti a-y. Kifè, i oblijé travay adan on magazen an simenn-la. Sé vré, menmsi i ka pasé tout tan a-y adan magazen-la, sa i pli enmé sé jouwé mizik. Anfon a tchè a-y, sa i té’é vlé sé vin on méyè mizisyen é jouwé mizik pou gangné vi a-y. Men annatandan, dépi i ni on ti moman, sé tanbou jennboug-la ka konnyé.

6 Menmjan-la, pétèt ou té’é vlé pasé plis tan an prédikasyon pas ou enmé sa toubònman. Ou ka fè tousa ou pé pou vin on zouti-filé pou touché tchè a moun. Èvè tousa ou ni a fè, pétèt ou ka mandé-w ka ou pé fè pou ba prédikasyon-la prèmyé plas adan vi a-w.

KIJAN NOU PÉ BA PRÉDIKASYON-LA PRÈMYÉ PLAS ADAN VI AN NOU

7-8. Ki valè Jézi té ka ba prédikasyon-la é kijan nou pé imité-y ?

7 Jézi té ka ba sèwvis a-y pou Jéova on gran valè toubònman. Aktivité-la ki té  pli enpòwtan pou Jézi sété palé dè wayòm a Bondyé (Jan 4:34, 35). I fè plizyè santenn kilomèt apyé pou i té pé sa préché ba on maksimòm dè moun. Toupatou i pasé, i té ka chèché a palé ba sé moun-la kèlkèswa la i té ka jwenn-yo, ki sé akaz a yo oben dòt koté ankò. I mété sèwvis a-y pou Jéova prèmyé douvan an vi a-y.

8 Nou pé imité Jézikris, kifè, kèlkèswa la nou yé, chakfwa sa posib, nou ka chèché a préché bon nouvèl-la. Anplisdisa, menmsi nou ni tousa ki fo-nou akaz an nou, nou paré a fè sakrifis pou prédikasyon-la (Mawk 6:31-34 ; 1 Pyè 2:21). Adan lasanblé-la, ni sèwten frè é sè ki pyonyé èspésyal, pyonyé pèwmanan oben pyonyé an ranfò. Ni dòt ankò ki aprann palé ondòt lang oben ki ay on koté yo bizwen plis pwoklamatè. Men lè ou byen gadé, on gwo mòso a prédikasyon-la, sé frè é sè ki pé pa préché otan ki yo ki ka fè-y. Men, yo ka fè tousa yo pé. Kèlkèswa sitiyasyon an nou, Jéova pa’a mandé-nou fè plis ki sa nou pé. I vlé kè noutout pran onlo plézi lè nou ka préché « bon nouvèl ki plen glwa a Dyé-la tchè a-y kontan la » (1 Tim. 1:11 ; Dét. 30:11).

9. a) Menm lè i té oblijé travay pou gangné vi a-y, Pòl ba prédikasyon-la prèmyé plas adan vi a-y. Ankijan ? b) Sèlon Akt 28:16, 30, 31, ki valè Pòl té ka ba prédikasyon-la ?

9 Ègzanp a lapòt Pòl, sé on bon ègzanp osi. I té ka ba sèwvis a-y pou Jéova on gran valè toubònman. Pannan i té ka fè dézyèm vwayaj a-y antankè misyonè, i touvé-y Korent, é pannan on ti moman, i té ka fè tant pou pé sa gangné vi a-y. Men a pa pousa i té ka fè aktivité-lasa pasé an prèmyé. Grasa travay-lasa, i té ni on dèkwa pou viv, é konsa i té pé préché bon nouvèl la ba moun-Korent ‘san sa kouté-yo ayen’ (2 Kor. 11:7). Menmsi fò i té travay, Pòl kontinyé ba sèwvis a-y pou Bondyé prèmyé plas-la é chak saba i té ka préché. Lè sitiyasyon a-y vin pli bon, Pòl té pé pasé plis tan ka préché. I ‘koumansé ka pasé tout tan a-y ka anonsé pawòl a Bondyé, i té ka préché ba sé Juif-la pou montré-yo kè Jézi sé Lèkris’ (Akt 18:3-5 ; 2 Kor. 11:9). Pita, Pòl té fèmé pannan dé lanné adan on kaz ki té ka touvé-y a Wòm. Men i té ka pwofité pou i té préché ba moun ki té ka vin vwè-y é i ékri lèt ba moun osi (li Akt 28:16, 30, 31). Pou Pòl, pa té ni ayen ki té pli enpòwtan ki sèwvis a-y. I pa té vlé lésé ayen distrè-y. I maké : « Pas nou ni sèwvis-lasa [...], nou pa ka lagé » (2 Kor. 4:1). Kon Pòl, menmsi travay an nou ka pran-nou onlo tan, fò-nou ba prédikasyon-la prèmyé plas adan vi an nou.

Ni onlo fason diféran nou pé travay afon pou Jéova (gadé sé paragraf 10 é 11 la).

10-11. Si santé an nou pa gè bon, kijan nou pé travay afon pou Bondyé ?

10 Délè, akòz dè laj an nou oben dè santé an nou, nou pé pa préché dè kaz an kaz otan kè nou té’é vlé. Men nou pé préché onlo dòt fason diféran. O prèmyé syèk, sé krétyen-la té ka préché toupatou yo té ka jwenn moun. Dépi yo té ni lokazyon, yo té ka préché lavérité dè kaz an kaz, an lari, oben dòt koté ankò ba « moun ki té la » (Akt 17:17 ; 20:20). Si nou ni dimal a maché, pétèt nou pé sizé on koté ni moun ka pasé é palé ba sé moun-la. Oben nou pé préché pa lèt, pa téléfòn, oswa pannan nou ka alé é vini. Ni onlo frè é sè ki ni dimal a préché dè kaz an kaz é davwa yo itilizé sé métòd-lasa, yo kontan toubònman.

 11 Menmsi santé a-w pa tèlman flanbo, ou pé travay afon pou Bondyé. Sé sa lapòt Pòl konstaté. Mi sa i di : « Grasa sila ki ka ban-mwen puisans-la, an ni fòs pou tout biten » (Filip. 4:13). Pòl té byen bizwen « puisans »-lasa lè i tonbé malad pannan on vwayaj i té ka fè antankè misyonè. Mi sa i èspliké sé moun-la ki té ka rété adan on réjyon yo té ka kriyé Galasi : « Sé on maladi an té ni ki ban-mwen lokazyon di-zòt bon nouvèl-la prèmyé fwa-la » (Gal. 4:13). Menmjan-la, si santé a-w pa gè bon, pétèt ou ké ni lokazyon préché bon nouvèl-la ba dòt moun kon pa ègzanp dòktè, enfiwmyèz, oben moun ki ka vin swangné-w pannan ou malad. Onlo adan sé moun-lasa ka travay lè sé frè é sè-la ka chèché a vwè-yo akaz a yo.

KA NOU PÉ FÈ POU VI AN NOU RÉTÉ SENP

12. Ka sa vé di lésé zyé an nou fiksé asi onsèl biten ?

12 Jézi di : « Lanp a kò-la sé zyé-la. Si zyé a-w ka fiksé onsèl biten, tout kò a-w ké ka kléré » (Mat. 6:22). Ka Jézi té vlé di pa la ? I té vlé di kè fò vi an nou rété senp, kivédi fò-nou rété konsantré asi onsèl òbjèktif, é kè fò pa nou lésé ayen distrè-nou. Jézi limenm lésé on bèl ègzanp ban nou adan domenn-lasa. I té ka mèt Wayòm-la é sèwvis a-y pou Bondyé prèmyé douvan adan vi a-y, é i anségné disip a-y fè menm biten-la. Nou ka fè kon Jézi lè nou ka mèt sèwvis an nou pou Bondyé prèmyé douvan adan vi an nou, kivédi nou ka ‘chèché Wayòm-la é jistis a Bondyé an prèmyé’ (Mat. 6:33).

13. Ka ki pé édé-nou mèt prédikasyon-la prèmyé douvan ?

 13 On mannyè nou pé mèt prédikasyon-la prèmyé douvan, sé lè nou ka chèché a ni on vi pli senp *. Si nou fè sa, nou ké ni plis tan pou édé lézòt konnèt Jéova. Pa ègzanp, ès ni mwayen nou chanjé pwogram a travay an nou pou nou pé sa ni plis tan pou préché pannan lasimenn ? Ès ni mwayen nou pasé mwens tan adan sèwten anmizman ?

14. Ki chanjman on ansyen é madanm a-y fè pou yo té ni plis tan pou préché ?

14 An-nou pran ègzanp a on ansyen, non a-y sé Elias, é madanm a-y. I ka èspliké : « Ni onlè, nou pa té pé pran sèwvis pyonyé. Men, si nou té vlé pran-y on jou, fò nou té fè dé ti chanjman avan. Sé konsa nou éséyé vwè ki biten nou té’é pé fè piti-a-piti pou pasé plis tan an prédikasyon. Pa ègzanp, nou moli asi dépans an nou, nou pasé mwens tan ka anmizé-nou é nou mandé patron an nou si i té pé ban-nou on pwogram ki ka fòsé-nou mwens. Kifè, nou té pé préché lèswa, nou té pé ni plis étid biblik é, dé fwa adan mwa-la, nou té pé ay préché èvè lasanblé an nou pannan lasimenn. A pa ti kontan nou té kontan ! »

KIJAN KÒ AN NOU PÉ VIN PI BON LÈ NOU KA PRÉCHÉ É LÈ NOU KA ANSÉGNÉ

Si nou ka mèt an pratik sa nou ka aprann adan réinyon a simenn-la, nou ké kontinyé fè progré adan prédikasyon-la (gadé sé paragraf 15 é 16 la). *

15-16. Sèlon sa 1 Timoté 4:13, 15 ka di, ka nou pé fè pou kò an nou vin pi bon an prédikasyon ? (gadé osi ti karé-la «  Ki òbjèktif ki pé édé-w travay afon pou Bondyé »).

15 Ondòt mannyè nou pé travay afon pou Bondyé, sé lè nou ka fè éfò pou kò an nou vin pi bon an prédikasyon.  Adan désèrten métyé, toutlè yo ka voyé sé moun-la an fòwmasyon pou yo konnèt travay a yo plibyen é pou kò a yo vin pi bon adan domenn a yo. Sé menm biten-la pou moun ki ka préché Wayòm-la. Fò-nou toujou chèché a vin on méyè pwoklamatè (Pwov. 1:5 ; li 1 Timoté 4:13, 15).

16 Men kijan nou pé fè sa ? Pannan réinyon-la Vi é ministè a on krétyen, an-nou kouté byen sé enstriksyon-la yo ka ban-nou la. Réinyon-lasa ka ban-nou on bèl fòwmasyon toubònman ki ka édé-nou piti-a-piti a vin on méyè pwoklamatè. Pa ègzanp, lè on moun sòti prézanté on sijé é prézidan-la ka ba-y konsèy, an-nou éséyé vwè ki lidé nou pé rètyenn é ki ké édé-nou préché plibyen. É pwochen fwa nou ké palé on moun dè bon nouvèl-la, an-nou mèt lidé-lasa an pratik. Ni mwayen nou mandé rèsponsab a gwoup a prédikasyon an nou on pal, oswa nou pé préché èvè-y. Oben nou pé préché èvè on pwoklamatè ki ni èkspéryans, kon on pyonyé oben rèsponsab a siwkonskripsyon an nou. Si nou ka aprann mannyé pli byen chak zouti ki adan Bwèt a zouti an nou pou anségné, nou ké ni plis jwa lè nou ké ka préché é lè nou ké ka anségné.

17. Si ou ka travay afon pou Bondyé, ka sa ké pòté dè bon ba-w ?

17 Ou ka rann-vou kont ? Sé on bèl lonnè toubònman Jéova ka fè-nou lè i ka pèwmèt-nou « travay ansanm-ansanm èvè[-y] » ! (1 Kor. 3:9). Si nou « sav rèkonnèt ki biten ki pli enpòwtan » é si nou ka rété konsantré asi prédikasyon-la, nou ké sèvi Jéova « èvè on tchè ki kontan » (Filip. 1:10 ; Sòm 100:2). Difètkè ou sé on sèwvitè a Bondyé, ou pé sèten kè i ké ba-w « puisans »-la ou bizwen la pou travay afon ba-y kèlkèswa difikilté oben limit kè ou ni (2 Kor. 4:1, 7 ; 6:4). Menmsi sitiyasyon a-w pa ka pèwmèt-vou fè onlo adan prédikasyon-la, dépi ou ka fè-y afon, sa ka ba-w on rézon dè ni tchè-kontan (Gal. 6:4). Lè ou ka travay afon pou Bondyé, ou ka montré kè ou enmé Jéova é kè ou enmé pwochen a-w. « Lè ou ké fè sa ou ké sové ki voumenm ki séla ki ka kouté-w la » (1 Tim. 4:16).

KANTIK 58 Cherchons les amis de la paix

^ par. 5 Jézi ban-nou on misyon, i di-nou préché bon nouvèl a Wayòm-la é fè disip. Adan awtik-lasa, nou ké vwè kijan nou pé travay afon pou Bondyé, menmsi nou ka jwenn difikilté adan vi an nou. Nou ké vwè osi ka pou nou fè pou préché pli byen é pou nou ni plis jwa an tchè an nou lè nou ka préché.

^ par. 4 POU NOU BYEN KONPRANN : Sèwvis an nou pou Jéova ni plizyè biten adan-y : préché, anségné, konstwi é pran swen a sé Sal di Wayòm la, é pòté sèkou (2 Kor. 5:18, 19 ; 8:4).

^ par. 13 Dékouvè sèt mwayen yo ka pwopozé-nou adan ti karé-la « Comment simplifier ta vie » adan Tou dè Gad a juiyé 2016, p. 10, an fwansé.

^ par. 62 SA NOU KA VWÈ ASI SÉ IMAJ-LA : Pannan réinyon a simenn-la, on sè ka montré kijan pou-w fè lè ou ka viré vwè on moun ou ja vwè. Aprésa, sè-la ka maké sé konsèy-la prézidan a réinyon-la ka ba-y la adan bwochi Ansègnman la. Pannan wikenn-la, i ka mèt an pratik sa i sòti aprann adan réinyon-la.