Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

« Moun-la ki jis la ké adan lajwa parapòt a sa Jéova fè pou-y »

« Moun-la ki jis la ké adan lajwa parapòt a sa Jéova fè pou-y »

DIANA ni pliski 80 lanné. Mari a-y ki té Alzheimer pasé plizyè lanné adan on kaz pou moun alarètrèt é i fin pa mò. Diana pèd dé gason a-y é fò i té lité èvè on kansè an tété. Men chakfwa frè é sè a lasanblé lokal a-y ka vwè-y an réinyon oswa an prédikasyon, yo ka konstaté kè i toujou kontan.

John té rèsponsab a siwkonskripsyon pannan pliski 40 lanné. I té enmé sèwvis-lasa ; sété tout vi a-y ! Men fò i té arété sèwvis-lasa pou i té pran swen a on moun an fanmi a-y ki té malad é alè i ka sèvi adan lasanblé lokal a-y. Lè moun ki té konnèt John avan ka jwenn-li adan gran lasanblé, pou yo, ou té’é di i pa jen chanjé. Yo toujou ka vwè-y kontan !

Kijan Diana é John ka fè pou yo kontan konsa ? Kijan on moun ki ni soufrans an fon a tchè a-y, é ki ni kò a-y ka fè-y soufè pé rivé kontan ? É lè on moun té ni rèsponsabilité kè i té enmé adan sèwvis a Jéova, é i pèd-yo, kijan tchè a-y pé rété kontan ? Labib ka èspliké-nou sa : « Moun-la ki jis la ké adan lajwa parapòt a sa Jéova fè pou-y » (Sòm 64:10). Sé on vérité fondamantal é pou nou konprann-li, an-nou ègzaminé sa ki ké ban-nou on jwa ki pa ka diré é sa ki ké rann tchè an nou kontan pou touttan.

ON JWA KI PA KA DIRÉ

Pétèt zò ké dakò pou di kè ni dé biten ki toujou ka fè tchè a-w kontan. Pa ègzanp, lè dé moun ki enmé-yo ka mayé, lè ou ka fè on timoun oben lè ou ka risivwè rèsponsabilité adan òwganizasyon a Jéova. Sé biten-lasa ka ban-nou tchè-kontan é sa nòwmal, padavwa sé Jéova ki ka ban-nou-y. Sé-y ki lotè a mayé, sé grasa-y si nou pé fè timoun é sé li ki ka ban-nou rèsponsabilité andidan òwganizasyon a-y (Jén. 2:18, 22 ; Sòm 127:3 ; 1 Tim. 3:1).

Délè, sa ki ka mété lajwa an tchè a-w sé pou on tan. Malérèzman, sa pé rivé kè on moun ki mayé pa rété fidèl oben kè i mò (Ézék. 24:18 ; Ozé 3:1). Ni dé timoun ki pa ka ni kouté paran a yo, ni kouté Bondyé é jous ni sa yo ka èskominyé. Dé gason a Samiyèl lagé Jéova. Akòz dè érè a David, sé pwòp fanmi  a-y ki fè-y soufè (1 Sam. 8:1-3 ; 2 Sam. 12:11). Dé biten konsa pa ka pòté lajwa, men yo ka pòté lapenn é détrès.

Menmjan-la, délè, sa pé rivé kè fò-nou arété asimé rèsponsabilité kè nou ni adan pèp a Jéova. Sé pé akòz dè on mové santé, parapòt a dé nouvo obligasyon nou ni adan fanmi an nou, oben akòz dè chanjman adan òwganizasyon a Jéova. Onlo ki viv sitiyasyon-lasa ka di kè lakontantman yo té ka jwenn adan aktivité-lasa ka manké-yo.

Nou ka tou konprann kè sa ki ka pòté lajwa, sé pé pou on tan. Men si sé sa, ès ni on dòt jwa ki ka diré menm lè tout biten pa ka pasé jan nou té’é vlé ? Asiré pa pétèt. Gadé : Ozé, Ézékyèl, Samiyèl é David gadé jwa a yo magré yo té anba éprèv.

ON JWA KI KA DIRÉ

Jézi té konnèt ka lajwa yé vréman. An syèl-la, sitiyasyon a-y té bon toubònman : i té « toujou kontan lè [i] té douvan Jéova » (Pwov. 8:30). Men lè i té asi latè, i jwenn gwo difikilté. Magrésa, i té kontan fè volonté a Papa-y (Jan 4:34). Ou ka sonjé lé dènyé moman kè i pasé asi latè, jan sa té rèd ? Nou ka li : « Pou jwa-la i té ni douvan-y la, i andiré asi on poto » (Ébr. 12:2). Sé pousa, nou pé ègzaminé dé biten Jézi anségné anlè vré jwa-la.

On jou, 70 disip a-y wouvin owa a-y apré yo té fin préché. Yo té kontan, pas yo té fè mirak é yo té jous woté démon asi moun. Men Jézi di-yo : « Fò pa zò kontan pas sé lèspri-la anba men a zòt ; fò zò kontan pas non a zòt maké an syèl-la » (Lik 10:1-9, 17, 20). Asiré pa pétèt, a pa pas on moun ni on privilèj èspésyal, i ké vréman kontan. Sé plito si i ka fè Jéova plézi. Jézi té ké rékonpansé sé fidèl disip-lasa, kifè yo té’é pli kontan ankò.

On dòt fwa, Jézi palé ba on foulmoun. Ansègnman a Jézi té ka rann moun èstèbèkwè, kifè on madanm juif di kè manman Jézi dwèt té kontan toubònman. Men Jézi di-y : « Non, tchè-kontan plito pou séla ki ka tann  pawòl a Bondyé é ki ka mété-y an pratik ! » (Lik 11:27, 28). Nou pé kontan dè sa timoun an nou ka fè ; men nou pli kontan ankò lè nou ni on bèl lanmityé èvè Jéova pas nou ka kouté-y.

Nou pé rèsanti on gran jwa anfon a tchè an nou padavwa nou sèten nou ka fè Jéova plézi. Menm lè sé éprèv-la rèd, nou pa ni pon dout asi sa. Byen okontrè : lè nou ka andiré èvè fidélité, sé on viktwa ki ka fè-nou pli sèten kè nou ka fè Jéova plézi (Wom. 5:3-5). Anplis, Jéova ka ba moun ki ka fè-y konfyans lèspri sen a-y, é lèspri sen a-y ka pwodui lajwa é dòt bèl kalité konsa (Gal. 5:22). Nou ka li an Sòm 64:10 : « Moun-la ki jis la ké adan lajwa parapòt a sa Jéova fè pou-y. »

Ka ki ka édé John rété adan lajwa ?

Sa ka édé-nou konprann kijan Diana é John rivé gadé jwa a yo magré yo té anba éprèv. Diana ka di : « An kouri kaché an dé bra a Jéova menmjan on timoun té’é fè èvè fanmi a-y. » Kijan i fè sav i ka fè Jéova plézi ? « An ka santi i ka béni-mwen, pas an ka réyisi préché toutlè é an tèlman kontan, tout dan an mwen déwò. » Lè John arété sèwvis a siwkonskripsyon la, kè i té tèlman enmé, i kontinyé pòté bon mannèv an prédikasyon-la. I ka di sa ki édé-y onlo : « Dépi 1998, lè an vin enstriktè a Lékòl a fòwmasyon ministéryèl, an étidyé pèwsonèlman kon an pòtòkò jan fè-y avan. » I ka di osijé dè li é madanm a-y : « Nou toujou di kè nou té’é fè tousa nou pé pou sèvi Jéova, kifè sa pa té two rèd pou adapté-nou a chanjman-lasa. Nou pa’a règrété ayen. »

Onlo dòt moun konstaté kè sa Sòm 64:10 ka di sé lavérité. An nou palé dè dé moun-mayé ki sèvi adan Bétèl a Lézétazini pannan pliski 30 lanné. Aprésa, yo mandé-yo kité Bétèl-la pou yo vin pyonyé èspésyal. Yo admèt : « Sa nòwmal kè ou ni lapenn lè ou ka pèd on biten kè ou enmé. » Men aprésa yo di : « Ou pé pa toujou ni lapenn. » Yo pa pèd tan, yo koumansé préché onlo èvè nouvo frè é sè a yo. Yo ka di : « Lè nou té ka priyé, nou té ka mandé dé biten byen prési. Lè nou vwè kè Jéova té ka réponn, sa ban-nou kouraj èvè tchè-kontan. On timoman apré nou rivé, dòt frè é sè vin pyonyé, é grasa Jéova nou ni dé étidyan ki ka pwogrésé byen. »

« ON JWA POU TOUTTAN »

Sé vré sa pa toujou fasil dè ni tchè-kontan. Pou noutout, délè sa kay, délè sa pa kay. Men, pawòl a Jéova nou ka touvé adan Sòm 64:10 ka rasiré-nou. Menmsi délè nou ka pèd kouraj, fò-nou sèten kè sila ki « jis [la] » pas i ka rété fidèl magré chanjman i ka viv « ké adan lajwa parapòt a sa Jéova fè pou-y ». Anplis, an-nou sonjé jwa-la nou ké rèsanti la lè Jéova ké mèt anplas « nouvo syèl-la é nouvo tè-la » i pwomèt-nou la. Pé ké ni ponmoun enpawfè ankò. Tout adoratè a Bondyé ké « ni on jwa ka débòdé é [ké] kontan pou toujou » parapòt a sa i ké fè é a sa i ké mèt a dispozisyon a yo (Iz. 65:17, 18).

Imajiné ka sa ké vlé di : Chak jou ou ké lévé èvè plen fòs é ou ké pawfè ! Kèlkèswa fondè a doulè ou té ni an tchè a-w an tan lontan, i pé ké fè-w mal ankò. Sé vré, « nou pé ké sonjé biten ki ja pasé, é yo pé ké malmenné tchè an nou ankò ». Grasa larézirèksyon, ou ké rètouvé séla ou enmé la. Vou èvè onlo onlo dòt moun ké rèsanti menm biten ki fanmi a tifi a 12 an la lè Jézi résisité-y : « Yo rété èstèbèkwè, tèlman yo té kontan » (Mawk 5:42). Pou fin, chakmoun ké « jis » poudèbon é chakmoun « ké adan lajwa [pou touttan] parapòt a sa Jéova fè pou-[yo] ».