Гечмӓӓ темел материалларына

Иегованын мартурлары

Айырмаа дили гaгaуз

”Гӧк Падишахлыын Ии Хабери бӱтӱн дӱннедӓ насаат олаӂэк, шаатлык олсун хепси миллетлерӓ, да озаман биткиси гелеӂек” (Матфей 24:14)

Иегованын мартурлары. Ким оннар?

Биз баш иилдериз бӱтӱн дӱннейин Йаратыӂысына. Библийада йазылы, ани Онун ады –Иегова. Чӱнкӱ биз йашээрыз Иисус Христозун лафларына гӧрӓ, биз сайылэрыз христиан. Макар ки биз йашээрыз тӱрлӱ мемлекетлердӓ, бизи бирлештирер бир неет. Биз хепсимиз йардым едериз инсаннара ӱӱренмӓӓ Библийа ичин хем Аллахын Падишахлыы ичин. Бизӓ денилер «Иегованын мартурлары», нечин ки биз мартурлук едериз хем аннадэрыз Иегова Аллах ичин хем онун Падишахлыы ичин.

Танышын бизим сайтлан. Окуйун Библийайы онлайн. Ӱӱренин таа чок бизим ичин хем бизим инанымыз ичин.

 

Сорун парасыз Библийа уроклары ичин

Сорун парасыз Библийа уроклары ичин сизин дилиниздӓ, йакышыклы сизӓ вакытта хем ердӓ.

Видеолар

Онлайн видеолар, ангысыннар каавиледер инанымызы Аллаха.

Иегованын мартурларын топлантылары

Булун нередӓ биз топланэрыз хем ниӂӓ измет едериз.

Сечилмиш публикацийалар

Бакын ени хем сечилмиш публикацийалары.

Бакын видео жест дилиндӓ

Ӱӱренин Библийайы жест дилиндӓ видеонун йардымыннан.