Yoshua 12:1-24

  • Maŋtsɛmɛi ni aye amɛnɔ kunim yɛ Yordan lɛ bokãgbɛ (1-6)

  • Maŋtsɛmɛi ni aye amɛnɔ kunim yɛ Yordan lɛ anaigbɛ (7-24)

12  Shikpɔŋ lɛ nɔ maŋtsɛmɛi ni Israelbii lɛ ye amɛnɔ kunim, ní amɛŋɔ amɛshikpɔŋ lɛ yɛ Yordan lɛ bokãgbɛ, kɛjɛ Arnon Jɔɔ*+ lɛ naa kɛyashi Hermon Gɔŋ+ lɛ he, kɛ Araba lɛ fɛɛ yɛ bokãgbɛ lɛ nɛ:+  Amorbii lɛ amaŋtsɛ Sihon+ ní hi Heshbon lɛ, mɔ ni ye nɔ kɛjɛ Aroer+ ni kã Arnon Jɔɔ*+ lɛ naa lɛ, kɛ jɔɔ lɛ teŋ, kɛ Gilead fã, aahu kɛyashi Yabok Jɔɔ* lɛ, ni ji Amonbii lɛ ahusu lɛ naa.  Eye Araba lɛ hu nɔ kɛyashi Kineret Ŋshɔ*+ lɛ naa yɛ bokãgbɛ, aahu kɛyashi Araba lɛ Ŋshɔ lɛ, ni ji Ŋoo Ŋshɔ* lɛ naa yɛ bokãgbɛ kɛmiiya Bet-yeshimot gbɛ, kɛ agbɛnɛ hu, kɛtee wuoyigbɛ yɛ Pisga+ gɔŋ lɛ shishi.  Ni amɛŋɔ Bashan maŋtsɛ Og+ shikpɔŋ lɛ hu; Maŋtsɛ Og ji Refabii+ ni hi Ashtarot kɛ Edrei lɛ naagbee bii lɛ ateŋ mɔ kome,  eye Hermon Gɔŋ lɛ kɛ Saleka kɛ Bashan+ fɛɛ nɔ, aahu kɛyashi Geshurbii kɛ Maakatbii+ lɛ ahusu lɛ naa, kɛ Gilead fã, kɛyashi Heshbon maŋtsɛ Sihon+ shikpɔŋ lɛ husu lɛ naa.  Yehowa tsulɔ Mose kɛ Israelbii lɛ ye amɛnɔ kunim,+ ni no sɛɛ lɛ, Yehowa tsulɔ Mose kɛ amɛshikpɔŋ lɛ hã Rubenbii lɛ kɛ Gadbii lɛ kɛ Manase weku lɛ fã lɛ akɛ amɛnɔ.+  Mɛnɛɛmɛi ji shikpɔŋ lɛ nɔ maŋtsɛmɛi ni Yoshua kɛ Israelbii lɛ ye amɛnɔ kunim yɛ Yordan lɛ anaigbɛ lɛ, kɛjɛ Baal-gad+ ni yɔɔ Lebanon Jɔɔ+ lɛ mli lɛ nɔ aahu kɛyashi Halak Gɔŋ+ lɛ ní yaa* Seir+ lɛ he, ni no sɛɛ lɛ, Yoshua kɛ amɛshikpɔŋ lɛ hã Israel wekui lɛ akɛ amɛnɔ, yɛ gbɛfaŋnɔ ni sa akɛ amɛná lɛ naa,+  yɛ gɔji lɛ anɔ, yɛ Shefela lɛ, yɛ Araba lɛ, yɛ gɔŋkpɔi lɛ anɔ, yɛ ŋa lɛ nɔ, kɛ Negeb+ lɛ—ni ji Hitbii lɛ kɛ Amorbii+ lɛ kɛ Kanaanbii lɛ kɛ Perizbii lɛ kɛ Hivbii lɛ kɛ Yebusbii+ lɛ ashikpɔŋ lɛ; maŋtsɛmɛi lɛ nɛ:   Yeriko maŋtsɛ lɛ,+ mɔ kome; Ai ni yɔɔ Betel masɛi lɛ maŋtsɛ lɛ,+ mɔ kome; 10  Yerusalem maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; Hebron maŋtsɛ lɛ,+ mɔ kome; 11  Yarmut maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; Lakish maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; 12  Eglon maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; Gezer maŋtsɛ lɛ,+ mɔ kome; 13  Debir maŋtsɛ lɛ,+ mɔ kome; Geder maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; 14  Horma maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; Arad maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; 15  Libna maŋtsɛ lɛ,+ mɔ kome; Adulam maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; 16  Makeda maŋtsɛ lɛ,+ mɔ kome; Betel maŋtsɛ lɛ,+ mɔ kome; 17  Tapua maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; Hefer maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; 18  Afek maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; Lasharon maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; 19  Madon maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; Hazor maŋtsɛ lɛ,+ mɔ kome; 20  Shimron-meron maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; Akshaf maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; 21  Taanak maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; Megido maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; 22  Kedesh maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; Yokneam ni yɔɔ Karmel lɛ maŋtsɛ lɛ,+ mɔ kome; 23  Dor ni yɔɔ Dor gɔŋkpɔi lɛ anɔ lɛ maŋtsɛ lɛ,+ mɔ kome; Goiim ni yɔɔ Gilgal lɛ maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; 24  Tirza maŋtsɛ lɛ, mɔ kome; fɛɛ feɔ maŋtsɛmɛi 31.

Shishigbɛ Niŋmaa

Loo “Arnon Nujɔɔ.”
Loo “Arnon Nujɔɔ.”
Loo “Yabok Nujɔɔ.”
Ni ji, Genesaret kpaakpo lɛ, loo Galilea Ŋshɔ lɛ.
Ni ji, Ŋshɔ Ni Egbo lɛ.
Loo “kwɔɔ kɛyaa.”