Nehemia 11:1-36

  • Ahã mɛi yahi Yerusalem (1-36)

11  Agbɛnɛ, lumɛi ni yɔɔ maŋbii lɛ ateŋ lɛ hi Yerusalem;+ shi maŋbii ni eshwɛ lɛ fɔ̃fɔ̃ɔ oshikii+ koni mɛi nyɔŋma fɛɛ mɛi nyɔŋma ateŋ mɔ kome abahi Yerusalem, ni ji maŋ krɔŋkrɔŋ lɛ mli, koni mɛi nɛɛhu ni baashwɛ lɛ ahi maji krokomɛi lɛ amli.  Agbɛnɛ hu, maŋbii lɛ jɔɔ hii fɛɛ ni kɛ amɛhe hã akɛ amɛbaahi Yerusalem lɛ.  Kpokpaa lɛ nɔ onukpai ni hi Yerusalem lɛ nɛ. (Israelbii ni eshwɛ lɛ, kɛ osɔfoi lɛ, kɛ Levibii lɛ, kɛ sɔlemɔ shĩa sɔɔlɔi*+ lɛ, kɛ Solomon tsuji lɛ abii lɛ,+ hi Yuda maji krokomɛi lɛ amli, mɔ fɛɛ mɔ yɛ lɛ diɛŋtsɛ eshikpɔŋ nɔ yɛ emaŋ.+  Agbɛnɛ hu, mɛi ni jɛ Yuda kɛ Benyamin lɛ ekomɛi hi Yerusalem.) Yɛ mɛi ni jɛ Yuda lɛ ateŋ lɛ, Ataia, epapa ji Uzia, ni Uzia hu papa ji Zakaria, ni Zakaria hu papa ji Amaria, ni Amaria hu papa ji Shefatia, ni Shefatia hu papa ji Mahalalel, mɔ ni jɛ Perez bii lɛ ateŋ lɛ,+  kɛ Maaseia, epapa ji Baruk, ni Baruk hu papa ji Kolhoze, ni Kolhoze hu papa ji Hazaia, ni Hazaia hu papa ji Adaia, ni Adaia hu papa ji Yoiarib, ni Yoiarib hu papa ji Zakaria, Shelanyo lɛ bi lɛ.  Perez bii lɛ ni hi Yerusalem lɛ fɛɛ feɔ hii kãkãlɔi 468.  Ni mɛi ni jɛ Benyamin lɛ hu nɛ: Salu,+ epapa ji Meshulam, ni Meshulam hu papa ji Yoed, ni Yoed hu papa ji Pedaia, ni Pedaia hu papa ji Kolaia, ni Kolaia hu papa ji Maaseia, ni Maaseia hu papa ji Itiel, ni Itiel hu papa ji Yeshaia,  ni esɛɛ lɛ Gabai kɛ Salai, mɛi 928;  kɛ Yoel, Zikri binuu lɛ, lɛ ji amɛnɔkwɛlɔ, ni Yuda, Hasenua binuu lɛ ji mɔ ni kwɛɔ maŋ lɛ nɔ lɛ sɛɛmɔ. 10  Osɔfoi lɛ ateŋ lɛ: Yedaia, Yoiarib binuu lɛ, kɛ Yakin,+ 11  kɛ Seraia, epapa ji Hilkia, ni Hilkia hu papa ji Meshulam, ni Meshulam hu papa ji Zadok, ni Zadok hu papa ji Meraiot, ni Meraiot hu papa ji Ahitub,+ ni ji anɔkwa Nyɔŋmɔ lɛ shĩa* lɛ hiɛnyiɛlɔ lɛ, 12  kɛ amɛnyɛmimɛi hii lɛ ni tsu shĩa lɛ nitsumɔ lɛ, mɛi 822; kɛ Adaia, epapa ji Yeroham, ni Yeroham hu papa ji Pelalia, ni Pelalia hu papa ji Amzi, ni Amzi hu papa ji Zakaria, ni Zakaria hu papa ji Pashur, ni Pashur+ hu papa ji Malkia, 13  kɛ Adaia nyɛmimɛi hii lɛ, tsɛmɛi ashĩai onukpai lɛ, mɛi 242; kɛ Amashai, epapa ji Azarel, ni Azarel hu papa ji Ahzai, ni Ahzai hu papa ji Meshilemot, ni Meshilemot hu papa ji Imer, 14  kɛ amɛnyɛmimɛi hii lɛ ni ji hii kãkãlɔi lɛ, mɛi 128; ni amɛnɔkwɛlɔ ji Zabdiel, ni jɛ hiɛnaanɔbii aweku ko mli lɛ. 15  Ni Levibii lɛ ateŋ lɛ: Shemaia,+ epapa ji Hashub, ni Hashub hu papa ji Azrikam, ni Azrikam hu papa ji Hashabia, ni Hashabia hu papa ji Buni, 16  kɛ Shabetai+ kɛ Yozabad+ ni jɛ Levibii lɛ ahiɛnyiɛlɔi lɛ ateŋ, ni ji mɛi ni kwɛɔ anɔkwa Nyɔŋmɔ lɛ shĩa lɛ kponɔgbɛ nitsumɔ lɛ nɔ lɛ; 17  kɛ Matania,+ epapa ji Mika, ni Mika hu papa ji Zabdi, ni Zabdi hu papa ji Asaf,+ mɔ ni kwɛɔ lala lɛ nɔ, ni nyiɛɔ yijiemɔ lala lɛ hiɛ kɛ́ aasɔle lɛ,+ kɛ Bakbukia, mɔ ni ji esɛɛkwɛlɔ yɛ enyɛmimɛi hii lɛ ateŋ lɛ, kɛ Abda, epapa ji Shamua, ni Shamua hu papa ji Galal, ni Galal hu papa ji Yedutun.+ 18  Levibii ni yɔɔ maŋ krɔŋkrɔŋ lɛ mli lɛ fɛɛ feɔ 284. 19  Ni agbonaakwɛlɔi lɛ ji Akub, kɛ Talmon+ kɛ amɛnyɛmimɛi hii ni buɔ agbói lɛ anaa lɛ, amɛ fɛɛ amɛfeɔ 172. 20  Israelbii ni eshwɛ lɛ, kɛ osɔfoi ni eshwɛ lɛ, kɛ Levibii ni eshwɛ lɛ, yɛ Yuda maji krokomɛi lɛ fɛɛ amli, mɔ fɛɛ mɔ yɛ lɛ diɛŋtsɛ egboshinii nɔ. 21  Sɔlemɔ shĩa sɔɔlɔi*+ lɛ hi Ofel,+ kɛ Ziha, ni Gishpa ji sɔlemɔ shĩa sɔɔlɔi* lɛ anɔkwɛlɔ. 22  Levibii lɛ ni yɔɔ Yerusalem lɛ anɔkwɛlɔ ji Uzi, epapa ji Bani, ni Bani hu papa ji Hashabia, ni Hashabia hu papa ji Matania, ni Matania+ hu papa ji Mika, mɔ ni jɛ Asaf bii ni ji lalɔi lɛ ateŋ lɛ; Uzi ji mɔ ni kwɛɔ anɔkwa Nyɔŋmɔ lɛ shĩa lɛ nitsumɔ lɛ nɔ. 23  Maŋtsɛ lɛ wo mla yɛ amɛhe,+ ni ato akɛ ahã lalɔi lɛ nibii fɛɛ ni he hiaa amɛ gbi fɛɛ gbi. 24  Ni Petahia ji mɔ ni woɔ maŋtsɛ lɛ ŋaa* yɛ saji fɛɛ ni kɔɔ maŋbii lɛ ahe lɛ he; Petahia papa ji Meshezabel, mɔ ni jɛ Yuda binuu Zera bii lɛ ateŋ lɛ. 25  Yɛ amɛshihilɛhei kɛ amɛhewɔ shikpɔji lɛ agbɛfaŋ lɛ, mɛi ni jɛ Yuda lɛ ateŋ mɛi komɛi hi Kiriat-arba+ kɛ emaji ni baa lɛ abo* lɛ amli, kɛ Dibon kɛ emaji ni baa lɛ abo lɛ amli, kɛ Yekabzeel+ kɛ eshihilɛhei lɛ amli, 26  kɛ Yeshua, kɛ Molada,+ kɛ Bet-pelet,+ 27  kɛ Hazar-shual,+ kɛ Beer-sheba kɛ emaji ni baa lɛ abo* lɛ amli, 28  kɛ Ziklag,+ kɛ Mekona kɛ emaji ni baa lɛ abo* lɛ amli, 29  kɛ En-rimon,+ kɛ Zora,+ kɛ Yarmut, 30  kɛ Zanoa,+ kɛ Adulam kɛ amɛshihilɛhei lɛ, kɛ Lakish+ kɛ ehe shikpɔji lɛ, kɛ Azeka+ kɛ maji ni baa lɛ abo* lɛ. Amɛhi* Beer-sheba kɛyashi Hinom Jɔɔ lɛ mli tɔ̃ɔ.+ 31  Ni mɛi ni jɛ Benyamin lɛ hi Geba,+ kɛ Mikmash, kɛ Aiya, kɛ Betel+ kɛ emaji ni baa lɛ abo* lɛ amli, 32  kɛ Anatot,+ kɛ Nob,+ kɛ Anania, 33  kɛ Hazor, kɛ Rama,+ kɛ Gitaim, 34  kɛ Hadid, kɛ Zeboim, kɛ Nebalat, 35  kɛ Lod, kɛ Ono,+ kɛ ŋaalɔi ajɔɔ lɛ mli. 36  Ni ahã Levibii akui ni jɛ Yuda lɛ ateŋ mɛi komɛi yahi Benyamin.

Shishigbɛ Niŋmaa

Loo “Netinim.” Hebri sht. ŋm., “mɛi ni akɛhã.”
Loo “sɔlemɔ shĩa.”
Loo “Netinim.” Hebri sht. ŋm., “mɛi ni akɛhã.”
Loo “Netinim.” Hebri sht. ŋm., “mɛi ni akɛhã.”
Hebri sht. ŋm., “mɔ ni yɔɔ maŋtsɛ lɛ nine he.”
Loo “kɛ ehewɔ maji.”
Loo “kɛ ehewɔ maji.”
Loo “kɛ ehewɔ maji.”
Loo “kɛ ehewɔ maji.”
Loo “Amɛbɔ nsara yɛ.”
Loo “kɛ ehewɔ maji.”