1 Mose 36:1-43

  • Esau seshibii (1-30)

  • Edom maŋtsɛmɛi kɛ sheikii (31-43)

36  Esau, ni ji Edom+ lɛ he sane nɛ.  Esau ŋɔ eŋamɛi lɛ kɛjɛ Kanaan biyei lɛ ateŋ: Ada,+ ni ji Hitnyo Elon biyoo+ lɛ; kɛ Oholibama,+ ni ji Ana biyoo kɛ Hivnyo Zibeon nabi lɛ;  kɛ Basemat,+ Ishmael biyoo lɛ, ni ji Nebaiot nyɛmi yoo lɛ.+  Ni Ada fɔ Elifaz ehã Esau, ni Basemat hu fɔ Reuel,  ni Oholibama fɔ Yeush kɛ Yalam kɛ Kora.+ Mɛnɛɛmɛi ji Esau bihii ní afɔ ahã lɛ yɛ Kanaan shikpɔŋ lɛ nɔ.  No sɛɛ lɛ, Esau ŋɔ eŋamɛi kɛ ebihii kɛ ebiyei kɛ mɛi* fɛɛ ní yɔɔ eshĩa lɛ, kɛ etsinai kɛ etoi kɛ ekooloi krokomɛi lɛ fɛɛ, kɛ nii fɛɛ ní ená+ yɛ Kanaan shikpɔŋ lɛ nɔ lɛ, ni eyi mli etee shikpɔŋ kroko ní kɛ enyɛmi nuu Yakob teŋ jekɛ lɛ nɔ.+  Ejaakɛ amɛnibii lɛ efa babaoo fe bɔ ni amɛaanyɛ he kome amɛhi, ni amɛkooloi lɛ ahewɔ lɛ, amɛhooo shikpɔŋ ní amɛyɔɔ nɔ* lɛ nɔ.  No hewɔ lɛ, Esau yahi Seir+ gɔji lɛ anɔ. Esau nɔŋŋ ji Edom+ lɛ.  Ni Esau, ni ji Edombii ní yɔɔ Seir+ gɔji lɛ anɔ lɛ atsɛ lɛ he sane nɛ. 10  Esau bihii lɛ agbɛ́ii nɛ: Elifaz, ni ji Esau ŋa Ada binuu lɛ; Reuel, ni ji Esau ŋa Basemat binuu lɛ.+ 11  Elifaz bihii ji, Teman+ kɛ Omar kɛ Zefo kɛ Gatam kɛ Kenaz.+ 12  Timna batsɔ Esau binuu Elifaz hemɔ.* Sɛɛ mli lɛ, efɔ Amalek+ ehã Elifaz. Mɛnɛɛmɛi ji Esau ŋa Ada bihii* lɛ. 13  Reuel bihii nɛ: Nahat kɛ Zera kɛ Shama kɛ Miza. Mɛnɛɛmɛi ji Esau ŋa Basemat+ bihii* lɛ. 14  Bihii ní Oholibama fɔ ehã Esau lɛ nɛ: Yeush kɛ Yalam kɛ Kora. Oholibama ji Esau ŋa, Ana biyoo kɛ Zibeon nabi. 15  Esau bihii lɛ asheikii* nɛ:+ Esau kromɔbi Elifaz bihii ji: Sheik Teman kɛ Sheik Omar kɛ Sheik Zefo kɛ Sheik Kenaz+ 16  kɛ Sheik Kora kɛ Sheik Gatam kɛ Sheik Amalek. Mɛnɛɛmɛi ji Elifaz bihii ni ji sheikii+ yɛ Edom shikpɔŋ lɛ nɔ lɛ. Mɛnɛɛmɛi ji Ada bihii* lɛ. 17  Esau binuu Reuel bihii nɛ: Sheik Nahat kɛ Sheik Zera kɛ Sheik Shama kɛ Sheik Miza. Mɛnɛɛmɛi ji Reuel bihii ni ji sheikii yɛ Edom shikpɔŋ lɛ nɔ lɛ.+ Mɛnɛɛmɛi ji Esau ŋa Basemat bihii* lɛ. 18  Agbɛnɛ, Esau ŋa Oholibama bihii nɛ: Sheik Yeush kɛ Sheik Yalam kɛ Sheik Kora. Mɛnɛɛmɛi ji Esau ŋa Oholibama, Ana biyoo lɛ bihii ni ji sheikii lɛ. 19  Mɛnɛɛmɛi ji Esau bihii lɛ, ni mɛnɛɛmɛi ji amɛsheikii lɛ. Lɛ nɔŋŋ ji Edom+ lɛ. 20  Hornyo Seir bihii ní yɔɔ shikpɔŋ lɛ nɔ lɛ nɛ:+ Lotan kɛ Shobal kɛ Zibeon kɛ Ana+ 21  kɛ Dishon kɛ Ezer kɛ Dishan.+ Mɛnɛɛmɛi ji Horbii, ni ji Seir bihii lɛ asheikii ni yɔɔ Edom shikpɔŋ lɛ nɔ lɛ. 22  Lotan bihii ji Hori kɛ Hemam, ni Lotan nyɛmi yoo ji Timna.+ 23  Shobal bihii nɛ: Alvan kɛ Manahat kɛ Ebal kɛ Shefo kɛ Onam. 24  Zibeon bihii nɛ:+ Aiya kɛ Ana. Ana nɛɛ ji mɔ ni yana nuhiŋmɛii ní mli edɔ yɛ ŋa lɛ nɔ be ni ekwɛɔ etsɛ Zibeon tejii lɛ. 25  Ana bii nɛ: Dishon kɛ Oholibama, Ana biyoo lɛ. 26  Dishon bihii nɛ: Hemdan kɛ Eshban kɛ Itran kɛ Keran.+ 27  Ezer bihii nɛ: Bilhan kɛ Zaavan kɛ Akan. 28  Dishan bihii nɛ: Uz kɛ Aran.+ 29  Horbii lɛ asheikii nɛ: Sheik Lotan kɛ Sheik Shobal kɛ Sheik Zibeon kɛ Sheik Ana 30  kɛ Sheik Dishon kɛ Sheik Ezer kɛ Sheik Dishan.+ Mɛnɛɛmɛi ji Horbii lɛ asheikii ni yɔɔ Seir shikpɔŋ lɛ nɔ lɛ. 31  Agbɛnɛ, maŋtsɛmɛi ni ye nɔ yɛ Edom+ shikpɔŋ lɛ nɔ dani awó maŋtsɛ yɛ Israelbii* lɛ ateŋ nɛ.+ 32  Bela, ni ji Beor binuu lɛ ye nɔ yɛ Edom, ni emaŋ lɛ gbɛ́i ji Dinhaba. 33  Be ni Bela gbo lɛ, Yobab, ni ji Zera ni jɛ Bozra lɛ binuu lɛ, baye nɔ yɛ esɛɛ. 34  Be ni Yobab gbo lɛ, Husham ni jɛ Temanbii lɛ ashikpɔŋ lɛ nɔ lɛ baye nɔ yɛ esɛɛ. 35  Be ni Husham gbo lɛ, Hadad, ni ji Bedad binuu lɛ, mɔ ni ye Midianbii+ lɛ anɔ kunim yɛ Moab shikpɔŋ lɛ nɔ lɛ, baye nɔ yɛ esɛɛ, ni emaŋ lɛ gbɛ́i ji Avit. 36  Be ni Hadad gbo lɛ, Samla ni jɛ Masreka lɛ baye nɔ yɛ esɛɛ. 37  Be ni Samla gbo lɛ, Shaul ni jɛ Rehobot ní kã Faa lɛ naa lɛ baye nɔ yɛ esɛɛ. 38  Be ni Shaul gbo lɛ, Baal-hanan, ni ji Akbor binuu lɛ baye nɔ yɛ esɛɛ. 39  Be ni Baal-hanan, Akbor binuu lɛ gbo lɛ, Hadar baye nɔ yɛ esɛɛ. Emaŋ lɛ gbɛ́i ji Pau, ni eŋa gbɛ́i ji Mehetabel, ni ji Mezahab biyoo Matred biyoo lɛ. 40  No hewɔ lɛ, Esau sheikii lɛ agbɛ́ii yɛ amɛwekui lɛ, kɛ hei ni amɛhihii lɛ, kɛ amɛgbɛ́ii lɛ anaa nɛ: Sheik Timna kɛ Sheik Alva kɛ Sheik Yetet+ 41  kɛ Sheik Oholibama kɛ Sheik Ela kɛ Sheik Pinon 42  kɛ Sheik Kenaz kɛ Sheik Teman kɛ Sheik Mibzar 43  kɛ Sheik Magdiel kɛ Sheik Iram. Mɛnɛɛmɛi ji Edombii lɛ asheikii yɛ amɛshihilɛhei lɛ anaa, yɛ amɛshikpɔŋ lɛ nɔ.+ Mɔ nɛ ji Esau, ni ji Edombii+ lɛ atsɛ lɛ.

Shishigbɛ Niŋmaa

Loo “susumai.”
Loo “amɛyahi nɔ akɛ gbɔi lɛ.”
Loo “nabii.”
Loo “nabii.”
Sheik ji wekunukpa.
Loo “nabii.”
Loo “nabii.”
Hebri sht. ŋm., “Israel bihii.”