Cumhdaígí Sibh Féin i nGrá Dé

Tá prionsabail sa mBíobla agus caighdeáin mhorálta atá in ann cabhrú linn muid féin a chumhdach i ngrá Dé.

Litir ón mBord Stiúrtha

Molann Bord Stiúrtha Fhinnéithe Iehova do gach duine a bhfuil grá aige do Dhia foghlaim le maireachtáil de réir na fírinne atá le fáil ina Bhriathar, an Bíobla.

CAIBIDIL 1

Maireann Grá Dé Go Deo

Ní mór dúinn ár ndícheall a dhéanamh ár gcaidreamh le hIehova a choinneáil láidir. Cén chaoi ar féidir linn é sin a dhéanamh?

CAIBIDIL 2

Coinsias Glan i Láthair Dé

Thug Dia treoraí do gach duine againn chun an treo ceart sa saol a roghnú.

CAIBIDIL 3

Roghnaigh Cairde a Bhfuil Grá Acu do Dhia

Is féidir le cairde dea-thionchar nó drochthionchar a bheith acu orainn. Cén chaoi ar féidir le prionsabail an Bhíobla cabhrú linn cairde maithe a roghnú?

CAIBIDIL 4

Ag Léiriú Ómóis do na hÚdaráis

Tá cúiseanna maithe againn le hómós a léiriú dá chéile sa teaghlach, sa bpobal Críostaí, agus sa bpobal i gcoitinne.

CAIBIDIL 5

Fan Amach ó Spiorad an tSaoil Seo

Dúirt Íosa lena dheisceabail, “[Ní] den saol sibh.” Céard go díreach é an “saol,” agus cén fáth a gcaithfidh Críostaithe coinneáil amach uaidh?

CAIBIDIL 6

Ag Roghnú Siamsaíochta

Is féidir siamsaíocht a chuir i gcomparáid le toradh a bhfuil píosa de go maith agus píosa de lofa. Céard a chabhróidh linn an tsiamsaíocht mhaith a roghnú agus an tsiamsaíocht lofa a sheachaint?

CAIBIDIL 7

An Bhfuil An Luach Céanna Agat ar An mBeatha is Atá ag Dia?

Cé na prionsabail ón mBíobla a chabhraíonn linn cinntí maithe a dhéanamh maidir leis an mbeatha agus leis an bhfuil?

CAIBIDIL 8

Is Mian le hIehova go mBeadh a Phobal Glan

Tá níos mó i gceist lena bheith glan i súile Dé ná muid féin, ár gcuid éadaí, agus ár dteach a choinneáil glan. Caithfidh ár n-adhradh, ár n-iompar, agus fiú ár smaointe a bheith glan.

CAIBIDIL 9

Seachnaígí Mímhoráltacht Gnéis!

Céard atá i gceist le mímhoráltacht gnéis, agus cén chaoi ar féidir linn teitheadh uaidh?

CAIBIDIL 10

An Pósadh—Bronntanas Ó Dhia

Céard iad cuid de na buntáistí a bhaineann le pósadh? Cén chaoi ar féidir leat fear nó bean mhaith a roghnú? Céard is féidir a dhéanamh le go seasfaidh an pósadh?

CAIBIDIL 11

Tar Éis na Bainise

Bíonn a chuid fadhbanna féin i ngach pósadh. Fós féin, is féidir le lánúineacha a bhfuil fadhbanna tromchúiseacha acu pósadh láidir a chothú.

CAIBIDIL 12

Labhair “An Dea-Fhocal Fóinteach”

Tá caint in ann go leor maitheasa nó go leor dochair a dhéanamh. Múineann Iehova dúinn chun ár gcumas labhartha a úsáid ar bhealach a théann chun sochair do dhaoine eile.

CAIBIDIL 13

An nGlacann Dia le Gach Cineál Ceiliúradh?

Tá ról lárnach ag ceiliúradh agus féilte i saol an duine. Cén chaoi ar féidir linn tuiscint a fháil ar an gcaoi a mothaíonn Iehova fúthu?

CABIDIL 14

Bí Ionraic i nGach Ní

Smaoinigh ar 4 ghné den saol ina bhféadfadh ionracas a bheith ina dhúshlán againn agus ar na beannachtaí a bhíonn mar thoradh ar an ionracas.

CAIBIDIL 15

Bain Sásamh as do Chuid Oibre

Tá ár gCruthaitheoir ag iarraidh go mbainfeadh muid sásamh as ár gcuid oibre. Cén chaoi ar féidir linn é sin a dhéanamh? An bhfuil aon chineál oibre ar cheart do Chríostaithe a sheachaint?

CAIBIDIL 16

Cuirigí i gCoinne an Diabhail

Tá muid inár gcónaí ar dhomhan atá faoi smacht Shátain. Cén chaoi ar féidir linn teannadh isteach le Dia agus muid féin a chosaint ar Shátan?

CAIBIDIL 17

Cumhdaigh Thú Féin i nGrá Dé

Is í an chomhairle a thug duine de scríbhneoirí an Bhíobla do Chríostaithe: “Déanaigí sibh féin a thógáil suas ar bhonn sárnaofa bhur gcreidimh.” Cén chaoi ar féidir leat é seo a dhéanamh?

Aguisíní

Míniú ar fhocail agus ar fhrásaí atá sa leabhar Cumhdaígí Sibh Féin i nGrá Dé.