Salm 119:1-176

Aleph 119  Is aoibhinn a mbíonn a slí gan mháchail,a shiúlann i ndlí an Tiarna.  Is aoibhinn dá gcoimeádann a fhorálacha,á lorg ó lanchroí.  An mhuintir nach ndéanann urchóid;ach a shiúlann ina shlite.  Thug tú do phroiceapta dúinngo gcomhlíonfaí go beacht iad.  Nár mhéanar mo shlite a bheith go daingean,d’fhonn do reachtanna a choimeád.  Ní dhéanfar mo náiriú nuair a ghéillfidh médo d’aitheanta uile.  Molfaidh mé thú le dílseacht chroíag foghlaim d’fhoraitheanta dom.  Déanfaidh mé de réir do reachtanna;ná tréig mé ar fad. Beth  Conas a mhairfidh an t-ógánach go glan,ach le d’aitheanta a chomhlíonadh? 10  Iarraim thú le mo chroí go hiomlán;nár imí mé ó d’aitheanta. 11  Cuirim do bhriathar i bhfolach i mo chroí;sula ndéanfainn peaca ort. 12  Is beannaithe atá tú, a Thiarna;múin do reachtanna dom. 13  Is amhlaidh a d’admhaigh mé le mo bhruasaforaitheanta uile do bhéil. 14  Gairdím i slí d’fhorálachaamhail san uile shaibhreas. 15  Déanfaidh mé machnamh ar do theagasc;agus breithneoidh mé do shlite. 16  Tabharfaidh mé taitneamh do do reachtanna;ní dhéanfad dearmad ar do bhriathra. Gimel 17  Bí go maith le do ghiolla le go mairfidh mé,agus go gcoimeádfaidh mé do bhriathra. 18  Oscail mo shúile chun go bhfeicfidh méiontais uile do dhlí. 19  Táim i mo dheoraí ar talamh;ná ceil orm d’aitheanta. 20  Bíonn m’anam ag meirtniú de shíor,is é ag tnúth le d’fhoraitheanta. 21  Lochtaigh tú na huaibhrigh agus na mallachtaigha chuaigh ar seachrán ó d’aitheanta. 22  Tóg uaim tarcaisne agus aithistoisc go nglacaim le do theagasc. 23  Cé go dtéann prionsaí i ndáil chomhairle i m’éadan,bím ag machnamh ar do reachtanna. 24  Óir is iad d’fhorálacha m’aoibhneas;is iad do reachtanna mo chomhairleoirí. Daleth 25  Tá m’anam ar lár sa luaithreach;athbheoigh mé le do bhriathar. 26  Mhínigh mé mo shlite, agus d’éist tú liom;múin do reachtanna dom. 27  Tabhair treoir dom i slí do phroiceapt,agus déanfaidh mé machnamh ar d’iontais. 28  Bíonn m’anam ag sileadh deor le neart bróin;tabhair misneach dom le do bhriathar. 29  Coinnigh mé ó shlí na hearráide,agus tabhair dom do dhlí. 30  Rinne mé rogha de shlí na fírinne;chuir mé d’aitheanta os mo chomhair. 31  Bím ag cloí de shíor le d’fhorálacha;ná clis orm, a Thiarna. 32  Rithfidh mé ar shlí d’aitheanta;nuair a cheansóidh tú mo chroí. 33  Múin dom slí do reachtanna, a Thiarna;agus comhlíonfaidh mé go cruinn iad. 34  Déan mo theagasc d’fhonn do dhlí a chomhlíonadhagus a choimeád ó chroí. 35  Treoraigh mé ar chosán d’aitheanta,óir is ann atá mo thaitneamh. 36  Claon mo chroí i leith d’fhorálacha;agus ná claon chun sainte é. 37  Iompaigh mo shúile chun nach bhfeicfidh siad díomhaointeas;déan mo bheochan trí do shlíse. 38  Cuir le do ghealltanas do do ghiolla;le go mbeadh eagla ar a thuilleadh romhat. 39  Coinnigh i bhfad uaim an aithis is eagal liom,óir is aoibhinn iad d’fhoraitheanta. 40  Féach, is mian liom do phroiceapta;tabhair dom an bheatha i d’fhíréantacht. Vau 41  Go dtaga do bhuanghrá orm, a Thiarna,agus do chabhair de réir do ghealltanais. 42  Tabharfaidh mé freagra ar lucht mo cháinte;toisc gur muinín liom do bhriathar. 43  Focal na fírinne ná bain as mo bhéal;cuirim mo dhóchas i d’fhoraitheanta. 44  Agus coimeádfaidh mé do dhlí de shíor,go brách na breithe. 45  Siúlfaidh mé i slí na saoirse,mar táim ar lorg do theagaisc. 46  Inseoidh mé d’fhorálacha i láthair ríthe;ní bheidh cotadh ar bith orm. 47  Is i d’aitheanta a bheidh mo thaitneamhós dóibh a thugaim grá. 48  Agus tógfaidh mé mo lámha chun d’aitheanta;déanfaidh mé machnamh ar do reachtanna. Zain 49  Bí ag cuimhneamh ar do bhriathra do do ghiolla;lenar thug tú dóchas dom. 50  Is é mo shólás le linn mo bhuartha,gurb é do bhriathar a bheoigh mé. 51  Maslaíonn lucht an díomais mé go díocasach:ach ní chlaonaim ó do dhlí. 52  Cuimhním ar do bhreitheanna ársa, a Thiarna;agus tugann siad sólás dom. 53  Gabhann fearg mé de bharr na bpeacacha bhíonn ag tréigean do dhlí. 54  Bíonn do reachtanna ina n-amhrán agam,in áit mo dheoraíochta. 55  Cuimhním ar d’ainm de shiúl oíche, a Thiarna;agus coimeádaim do dhlí. 56  Is amhlaidh a chuirfidh sé seo le mo chlú,gur choinnigh mé do phroiceapta. Heth 57  Dúirt mé, a Thiarna, gurb í mo chuiddo bhriathra a choimeád. 58  Guím thú ó mo chroí go hiomlán:déan trócaire orm de réir mar gheall tú. 59  Rinne mé mo shlite a mheas,agus d’fhill mé ar d’fhorálacha. 60  Bhrostaigh mé is ní dhearna mé moill,chun d’aitheanta a chomhlíonadh. 61  Chrioslaigh téada lucht na hurchóide mé;níor dhearmad mé do dhlí. 62  Éirim um mheán oíche do do cheiliúradh,mar gheall ar d’fhoraitheanta córa. 63  Is cara mé do chách ar a mbíonn do eagla,agus a choimeádann do phroiceapta. 64  Tá an talamh lán de do bhuanghrá, a Thiarna;múin dom do reachtanna. Teth 65  Chaith tú go maith le do ghiolla, a Thiarna,de réir do bhriathair. 66  Múin dom eagna agus eolas;tá mo dhóchas i d’aitheanta. 67  Sular crádh mé chuaigh mé ar seachrán;ach anois coimeádaim do bhriathar. 68  Is maith tú, is fial tú agus is flaithiúil;múin dom do reachtanna. 69  Beartaíonn na díomasaigh cealg i mo choinne;ach comhlíonaimse do phroiceapta. 70  Ramhraigh a gcroí ar nós blonaige;faighimse mo thaitneamh i do dhílseacht. 71  Is méanar dom go raibh mé do mo chrá;ionas go bhfoghlaimeoinn do reachtanna. 72  Is fearr liom go mór fada dlí do bhéilsená na mílte d’ór agus d’airgead. Iód 73  Do lámha a rinne agus a chruthaigh mé;múin dom d’aitheanta a fhoghlaim. 74  Feicfidh d’aos eagla agus gairdeoidh siad,toisc gur muinín liom do bhriathar. 75  Tuigim, a Thiarna, gur cóir iad d’fhoraitheanta;agus gur le barr dílseachta a chráigh tú mé. 76  Bíodh do bhuanghrá ina ábhar sóláis dom,mar a gheall tú do do ghiolla. 77  Bíodh trua agat dom agus mairfidh mé,óir is aoibhinn liom do dhlí. 78  Go gclise ar na huaibhrigh atá do mo chrá gan ábharagus mé ag machnamh ar do phroiceapta. 79  Go n-iompaítear chugam an dream lenarb eagal tú,a thugann aire do d’fhorálacha. 80  Go raibh mo chroí go foirfe i do reachtanna,ionas nach bhfaighinn mo náiriú. Caph 81  Bíonn m’anam ag tnúth le do shlánú;cuirim mo dhóchas i do bhriathar. 82  Meathann mo shúile le dúil i do ghealltanas;cathain a tabharfaidh tú sólás dom? 83  Cé gur cosúil mé le buidéal leathair sa deatach,níor dhearmad mé do reachtanna. 84  Cá líon laethanta do ghiolla?Cathain a chiontóidh tú mo ghéarleantóirí? 85  Thochail na huaibhrigh claiseanna dom,in aghaidh do dhlí. 86  Is fíor iad do phroiceapta uile – fóir orm;déantar mo chrá gan chúis. 87  Cé gur beag nár cuireadh deireadh liom ar talamh,níor thréig mé d’aitheanta. 88  Tabhair an bheatha dom de réir do thrócaire;agus coimeádfaidh mé d’fhorálacha. Lamed 89  Maireann do bhriathar go brách, a Thiarna,chomh daingean le neamh. 90  Maireann d’fhírinne go dtí an uile ghlúin,mar an talamh a bhunaigh tú. 91  Maireann siad go buan de réir do reachtanna;fónann gach aon ní duit. 92  Murach gurb aoibhinn liom do dhlí,gheobhainn bás i m’ainnise. 93  Go deo ní dhéanfaidh mé dearmad ar do phroiceapta,óir is leo a thug tú beatha dom. 94  Is leat mé; déan mé a tharrtháil,toisc go lorgaim do phroiceapta. 95  Tá na peacaigh ag fanacht liom d’fhonn mo mhillte;ach tugaim d’fhorálacha do m’aire. 96  Is eol dom go bhfuil críoch le gach foirfeacht;ach gur fada fairsing í d’aithne. Mem 97  A, nach aoibhinn liom do dhlí, a Thiarna;is ábhar machnaimh dom de shíor é. 98  Rinne d’aithne níos críonna ná m’eascairde mé;óir bíonn sí in éineacht liom de shíor. 99  Is críonna mé ná lucht mo mhúinte go léir,toisc go machnaím ar d’fhorálacha. 100  Is mó mo thuiscintse ná tuiscint na seanóirí;óir comhlíonaim do phroiceapta. 101  Tugaim ar mo chosa gach drochshlí a sheachaint,d’fhonn do bhriathra a choimeád. 102  Ní chlaonaim i leataobh ó d’fhoraitheanta;ós tú a mhúin mé. 103  Is milse do bhriathra le mo charball;ná mil le mo bhéal. 104  Faighim tuiscint de bharr do phroiceapta;is gráin liom gach drochshlí. Nun 105  Is lóchrann do mo chosa do bhriathar;is solas do mo chosán é. 106  Mhionnaigh mé agus bheartaigh mé i m’aigne,d’fhoraitheanta a choimeád. 107  Tá mé buartha go mór, a Thiarna;beoigh mé le do bhriathar. 108  Glac le hofrálacha mo bhéil, a Thiarna;agus múin dom d’fhoraitheanta. 109  Bíonn mo bheo i mbaol i gcónaíach ní dhearmadaim do dhlí. 110  Chuir na peacaigh gaiste i mo bhealach;ach níor thréig mé do phroiceapta. 111  Is iad d’fhorálacha mo oidhreacht go brách;cuireann siad áthas ar mo chroí. 112  Chlaon mé mo chroí chun do reachtanna a chomhlíonadhgo beacht agus go brách. Samek 113  Is fuath liom an teanga liom leat;ach is geal liom do dhlí. 114  Is tú mo chaomhnóir agus mo sciath;cuirim mo dhóchas i do bhriathar. 115  Imígí uaim, a lucht déanta na hurchóide;coimeádfaidh mé aitheanta mo Dhé. 116  Seas liom de réir d’fhocail agus mairfidh mé;ná teipeadh ar mo dhóchas. 117  Bí i do thaca agam i dtreo is go sábhálfar mé;coimeádfaidh mé do reachtanna go deo. 118  Is beag ort a n-imíonn ó do reachtanna;toisc gur bréagach a mbeartas. 119  Is salachar leat peacaigh uile na cruinne;is uime a charaim d’fhorálacha. 120  Scanraíonn mo cholainn le corp eagla romhat;agus is eagal liom do reachtanna. Ayin 121  Chleachtaigh mé an ceart agus an chóir;ná tabhair suas do lucht leatroim mé. 122  Téigh i mbannaí ar do ghiolla ar mhaithe leis,sula dtreascraí na huaibhrigh mé. 123  Meathann mo shúile le dúil i do chúnamh,agus i bhfírinne do bhriathair. 124  Déan le do ghiolla de réir do bhuanghrá,agus múin dom do reachtanna. 125  Is mé do ghiolla, tabhair teagasc dom,ionas gurab eol dom d’fhorálacha. 126  Is mithid duit gníomhú, a Thiarna,óir sáraíodh do dhlí. 127  Ar an ábhar sin is ansa liom d’aitheanta,ná an t-ór is mine. 128  Is uime a chloígh mé le do phroiceapta uile,toisc gur fuath liom gach bréagshlí. Pe 129  Is iontach iad go dearfa do fhorálacha;is uime sin a choimeádaim iad. 130  Tugann foilsiú do bhriathair solas dom,agus teagasc do lucht aineolais. 131  Bíonn mo bhéal ar leathadh ag osnaíl domagus mé ag tnúth le d’aitheanta. 132  Iompaigh chugam agus taispeáin dom do thrua,mar a dhéanann tú do do chairde. 133  Dírigh mo chéimeanna de réir do bhriathair;ná gabhadh an urchóid forlámhas orm. 134  Déan mo shaoradh ar ansmacht na ndaoine;agus coimeádfaidh mé do phroiceapta. 135  Soilsíodh solas do ghnúise ar do ghiolla;agus múin dom do reachtanna. 136  Chaoin mé uisce mo chinntoisc nár coimeádadh do dhlí. Sade 137  Is fíréanta tú go deimhin, a Thiarna;agus is ceart do bhreithiúnas. 138  Chuir tú d’fhorálacha i bhfeidhm go cóiragus go daingean diongbháilte. 139  Táim do mo shníomh ag méad mo dhúthrachta,mar nach cuimhin le mo naimhde do bhriathar. 140  Tástáladh do bhriathar go dearfaagus is geal le do ghiolla é. 141  Is beag is fiú mé féin, agus is suarach;ní dhearmadaim do phroiceapta. 142  Is fíréantacht shíoraí í d’fhiréantachtsa;agus is daingean é do dhlí. 143  Tháinig anuas orm diachair agus dochraide;faighim m’aoibhneas i d’aitheantasa. 144  Is fíréanta iad d’fhorálacha go deo;tabhair teagasc dom agus mairfidh mé. Qof 145  Glaoim ó chroí ort; éist liom, a Thiarna;coimeádfaidh mé do reachtanna. 146  Glaoim ort; déan mé a tharrtháil;agus coinneoidh mé d’fhorálacha. 147  I moiche na maidine bím ag glaoch ort;cuirim mo dhóchas i do bhriathar. 148  Bím ag faire i gcaitheamh na hoíche,ag déanamh mo mharana ar do bhriathar. 149  Éist liom, a Thiarna, de réir do bhuanghrá;beoigh mé de réir d’aithne. 150  Tá lucht mo ghéarleanúna ag druidim liom,agus iad i bhfad ó do dhlí. 151  Ach tá tusa i ngar dom, a Thiarna;agus is dílis iad d’aitheanta. 152  Is fadó a d’aithin mé ar d’fhorálachagur dhaingnigh tú iad go brách. Resh 153  Féach ar m’angar agus fuascail métoisc nár dhearmad mé do dhlí. 154  Déan mo chúis a phlé agus slánaigh mé;déan mo bheochan le do bhriathar. 155  Is fada an slánú ó na peacaigh,toisc nach cúram leo d’fhoraitheanta. 156  Is líonmhar iad do thrócairí, a Thiarna;beoigh mé de réir d’fhoraitheanta. 157  Is líonmhar lucht mo ghéarleanúna agus mo bhuartha;ní chlaonaim ó do phroiceapta. 158  Chonaic mé na ciontaigh agus ghabh tuirse mé,toisc nár choimeád siad do bhriathar. 159  Féach! is geal liom do phroiceapta, a Thiarna;coinnigh beo mé le do bhuanghrá. 160  Is í an bhuaine buaic do bhriathair;maireann do reachtanna go brách. Sin 161  Déanann flatha géarleanuint orm gan fáth;ach is eagal liom do bhriathra. 162  Déanaim gairdeas de bharr do bhriathairmar dhuine a fhaigheann creach. 163  Is fuath liom an t-éitheach agus is gráin liom é;is aoibhinn liom do dhlí. 164  Seacht n-uaire in aghaidh an lae a thugaim moladh duitas ucht do cheartbhreithiúnas. 165  Bíonn mórshuaimhneas ar lucht do dhlí a ghráú;ní bhíonn aon cheap tuisle rompu. 166  Bím ag súil le do chúnamh slánaithe, a Thiarna;agus comhlíonaim d’aitheanta. 167  Bíonn m’anam ag coimeád do fhorálacha;tugaim grá thar cuimse dóibh. 168  Coimeádaim do phroiceapta agus d’orduithe;bíonn mo shlite uile i d’fhianaise. Tau 169  Go dtaga mo ghlór chugat, a Thiarna;tabhair tuiscint dom de réir do bhriathair. 170  Go dtaga mo ghuí i do láthair;fuascail mé de réir d’fhocail. 171  Go dtuga mo bhruasa moladh duit;nuair a mhúinfidh tú do reachtanna dom. 172  Go gcana mo theanga do bhriathar;óir is cóir iad d’aitheanta. 173  Go raibh do lámh i m’aice chun cuidiú liom;toisc gur thogh mé do theagasc. 174  Santaím do shlánú, a Thiarna;agus is aoibhinn liom do dhlí. 175  Go maire m’anam agus go mola sé thú;agus go gcabhraí do reachtanna liom. 176  Táim ar seachrán mar chaora fháin; bí do mo lorg;óir níor dhearmad mé riamh d’aitheanta.

Fonótaí