Trochgean nei de ynhâld

Trochgean nei de inhâldsopjefte

Jehovah’s Getugen

Taal selektearje Frysk

Yntroduksje

Yntroduksje

God is as in leave heit. 1 Petrus 5:6, 7

God hat ús makke en hy soarget foar ús. Hy leart minsken oeral wat it bêste foar harren is. Sa’t in leave en goede heit dat foar syn bern docht.

God fertelt ús belangrike dingen, dy’t ús bliid meitsje en hoop jouwe.

God nimt ús by de hân en beskermet ús as wy nei him lústerje. Hy helpt ús as wy problemen hawwe.

Mar dat net allinne​—wy sille foar altyd libje!

 “Kom by My,” seit God. “Harkje en jim sille libje.” Jesaja 55:3