Trochgean nei de ynhâld

Trochgean nei it sekundêr menu

Trochgean nei de inhâldsopjefte

Jehovah’s Getugen

Frysk

Lústerje nei God en libje foar altyd

 DIEL 2

Wa is de wiere God?

Wa is de wiere God?

Der is mar ien wiere God. Syn namme is Jehovah, of Jahwe (Exodus 34:6). Hy is in geast en wy kinne him net sjen. Hy hâldt fan ús en hy wol graach dat wy fan him hâlde. Hy wol ek dat wy fan oare minsken hâlde (Mattéus 22:35-40). Hy is de Allerheechste, de Skepper. Hy hat alles makke.

Earst makke Jehovah in belangrike ingel, dy’t letter Jezus Kristus neamd waard. Jehovah makke ek alle oare ingels.

Jehovah makke alles yn ’e himel . . . en op ierde. Iepenbiering 4:11

 Jehovah God makke de stjerren en de ierde mei alles derop en deroan.​—Genesis 1:1.

Hy makke de earste mins Adam út it stof fan de ierde.​—Genesis 2:7.