Trochgean nei de ynhâld

Trochgean nei de inhâldsopjefte

Jehovah’s Getugen

Taal selektearje Frysk

Lústerje nei God en libje foar altyd

De Skepper wol ús liede, beskermje en segenje.

Yntroduksje

Omdat God fan minsken hâldt, leart hy ús wat it bêste foar ús is.

Hoe kinne wy nei God lústerje?

Wat moatte wy dwaan en wa kin ús dêrby helpe.

Wa is de wiere God?

Wy kinne syn namme te witten komme en watfoar God oft hy is.

Hoe wie it libben yn it paradys?

It earste boek fan de Bibel giet deroer.

Sy lústeren nei Satan. En doe?

Dat wie it begjin fan ellinde en lijen.

De grutte wetterfloed: Wa lústeren en wa net?

Watfoar hâlding fan minsken waard dúdlik?

Wat leare wy fan de grutte wetterfloed?

It is net allinne mar in âld ferhaal.

Wa wie Jezus?

Wêrom moatte wy mear oer him witte wolle?

Wat betsjut de dea fan Jezus foar ús?

It makket hiel wat moais mooglik.

Wannear komt it paradys?

De Bibel foarseit wat der barre sil yn de tiid flak foardat it paradys komt.

Wêr kinne wy nei útsjen as wy nei God lústerje?

Dingen dy’t jo net misse wolle.

Lústeret Jehovah nei ús?

Wêr kinne wy mei him oer prate?

Wat makket in gesin gelokkich?

De grûnlizzer fan it gesin jout de alderbêste ried.

Hoe kinne wy God bliid meitsje?

Der binne dingen dy’t hy hatet en dingen dêr’t hy fan hâldt.

Hoe lit ik sjen dat ik Jehovah trou bin?

As jo trou bliuwe wolle, hat dat ynfloed op alles wat jo beslute.