Trochgean nei de ynhâld

Trochgean nei it sekundêr menu

Jehovah’s Getugen

Frysk

Wêr kinne wy antwurden fine op de libbensfragen?

Wêr kinne wy antwurden fine op de libbensfragen?

Binne dy te finen yn . . .

  • de wittenskip?

  • de filosofy?

  • de Bibel?

 IN BIBELSKRIUWER SEI TSJIN GOD

“Jou my ynsjoch (...) Jo wurd is wierheid en neat oars.”Psalm 119:144, 160, Nije Fryske Bibeloersetting.

De Bibel jout antwurd op de libbensfragen fan miljoenen minsken.

Wolle jo ek antwurd op jo fragen hawwe?

Sjoch dan op de website jw.org.

LÊS ynformaasje online

BESJOCH Bibelske fideo’s

 OP HOKKER LIBBENSFRAACH WOLLE JO GRAACH ANTWURD HAWWE?

  • Wat is it doel fan ús bestean?

  • Is God ferantwurdlik foar ús ellinde?

  • Wat bart der as wy dea geane?

It Bibelske antwurd op dizze fragen fine jo op jw.org. *

(Gean nei WAT DE BIJBEL LEERT > VRAGEN OVER DE BIJBEL)

[Voetnoot]

^ ¶27 Guon ynformaasje is ek yn it Frysk te finen op www.jw.org/fy