Trochgean nei de ynhâld

Trochgean nei it sekundêr menu

Trochgean nei de inhâldsopjefte

Jehovah’s Getugen

Frysk

God hat goed nijs foar ús!

Wêrom hat God de ierde makke?

Wêrom hat God de ierde makke?

Wat is Gods bedoeling mei de ierde? Sil de ierde oait in paradys wêze?