Trochgean nei de ynhâld

Trochgean nei de inhâldsopjefte

Jehovah’s Getugen

Taal selektearje Frysk

 LES 5

Wat is Gods bedoeling mei de ierde?

Wat is Gods bedoeling mei de ierde?

1. Wêrom hat God de ierde makke?

Jehovah hat de ierde oan de mins jûn. Hjir hearre wy thús. De earste minsken, Adam en Eva, wiene dus net makke om de himel te befolkjen—God hie de ingels al makke om yn de himel te libjen (Job 38:4, 7). God naam de earste mins en sette him just yn in prachtich paradys, it hôf fan Eden (Genesis 2:15-17). Jehovah joech him en syn neikommelingen it foarútsjoch om foar altyd op ierde te libjen.​—Lês Psalm 37:29; 115:16.

Yn it begjin wie allinne it hôf fan Eden in paradys. Adam en Eva moasten bern krije en sa de hiele ierde befolkje, foar de ierde soargje en der úteinlik in paradys fan meitsje (Genesis 1:28). De ierde sil nea fergean, mar sil altyd it wenplak foar minsken bliuwe.​—Lês Psalm 104:5.

2. Wêrom is de ierde no gjin paradys?

Adam en Eva holden harren net oan Gods gebod. Dêrom sette Jehovah harren út it hôf fan Eden. Sa gie it paradys ferlern en gjin mins is deryn slagge it werom te bringen. De Bibel seit: “De ierde is yn ’e macht fan ’e goddeleaze oerjûn”​—Job 9:24.​—Lês Genesis 3:23, 24.

Hat Jehovah syn oarspronklike plan foar de mins opjûn? Nee! Hy is almachtich. Wat hy him foarnimt komt sûnder mis út (Jesaja 45:18). Hy sil de mins it libben weromjaan sa’t hy it bedoeld hie.​—Lês Psalm 37:11, 34.

3. Hoe sil de ierde wer in paradys wurde?

De ierde sil wer in paradys wurde wannear’t Jezus as Gods Kening regearret. Yn in oarloch dy’t Harmagedon neamd wurdt, sil Jezus Gods ingels oanfiere en al Gods fijannen ferneatigje. Jezus sil dan Satan, de duvel, foar 1.000 jier  opslute. Gods oanbidders oerlibje de ferneatiging omdat Jezus harren liede en beskermje sil. Sy sille foar ivich libje yn it paradys op ierde.​—Lês Iepenbiering 20:1-3; 21:3, 4.

4. Wannear komt der in ein oan it lijen?

Wannear sil God in ein meitsje oan it kwea op ierde? Jezus joech oan “wêr’t men oan sjen kin” dat de ein op hannen is. Wat der hjoed-de-dei bart yn de wrâld, bedriget it fuortbestean fan de minskheid. It makket dúdlik dat wy no “yn it lêst fan ’e dagen” libje.​—Lês Mattéus 24:3, 7-14, 21, 22; 2 Timóteüs 3:1.

Jezus sil 1.000 jier út de himel wei oer de ierde regearje. Yn dy tiid sil hy in ein meitsje oan al it lijen (Jesaja 9:5, 6; 11:9). Hy sil net allinne Kening wêze, mar ek as Hegepryster de sûnden útfeie fan minsken dy’t fan God hâlde. Koartsein, troch Jezus sil God in ein meitsje oan sykte, âlderdom en de dea.​—Lês Jesaja 25:8; 33:24.

5. Wa sille yn it takomstige paradys op ierde libje?

Yn de Keninkryksseal treffe jo minsken dy’t fan God hâlde en leare wolle hoe’t se syn wil dwaan kinne

Minsken dy’t Gods wil dogge sille yn it paradys libje (1 Johannes 2:17). Jezus stjoerde syn folgelingen deropút om sêftmoedige minsken te sykjen en harren te learen hoe’t sy Gods goedkarring krije kinne. Tsjintwurdich wurde miljoenen minsken troch Jehovah tarist om yn it takomstige paradys op ierde te libjen (Sefanja 2:3). Yn Keninkrykssealen fan Jehovah’s Getugen leare minsken hoe’t se in bettere man, frou, heit of mem wêze kinne. Alders en bern oanbidde God mei-inoar en leare hoe’t it goede nijs harren libben ferbetterje kin.​—Lês Micha 4:1-4.