Trochgean nei de ynhâld

Trochgean nei it sekundêr menu

Trochgean nei de inhâldsopjefte

Jehovah’s Getugen

Frysk

God hat goed nijs foar ús!

Wêrom is Jezus stoarn?

Wêrom is Jezus stoarn?

De dea fan Jezus is in belangryk tema yn de Bibel. Hie syn dea in doel?