Trochgean nei de ynhâld

Trochgean nei it sekundêr menu

Trochgean nei de inhâldsopjefte

Jehovah’s Getugen

Frysk

God hat goed nijs foar ús!

Wat makket de Bibel betrouber?

Wat makket de Bibel betrouber?

De Bibel seit dat it “it wurd fan God” is en dat God “net leagenet” (1 Tessaloníkers 2:13; Titus 1:2). Is dat echt wier of is de Bibel neat oars as in boek mei myten en leginden?