Trochgean nei de ynhâld

Trochgean nei it sekundêr menu

Jehovah’s Getugen

Frysk

Jierlikse kongressen fan Jehovah’s Getugen

Alle jierren komme Jehovah’s Getugen yn grutte oantallen byinoar foar kongressen fan trije dagen. In belangryk ûnderdiel fan ús kongressen binne lêzingen en fideo’s mei lessen út de Bibel. Troch ynterviews en praktykfoarbylden wurdt sjen litten hoe’t wy Bibelske prinsipes yn ús libben tapasse kinne. Jo binne fan herte wolkom. Der wurde gjin kollektes holden.

 

Sykje in lokaasje by jo yn de buert