Trochgean nei de ynhâld

Jehovah’s Getugen

Taal selektearje Frysk

Byienkomsten fan Jehovah’s Getugen

Ynformaasje oer ús byienkomsten. Sykje in lokaasje by jo yn de buert.

Sykje in lokaasje by jo yn de buert

Wat hâlde ús byienkomsten yn?

Twa kear wyks komme Jehovah’s Getugen byinoar (Hebreeërs 10:24, 25). Under dizze byienkomsten besprekke wy de Bibel en hoe’t we de rie út ’e Bibel yn ús libben tapasse kinne. Dizze byienkomsten binne foar elk frij tagonklik.

Oan it grutste part fan de byienkomsten kin elkenien meidwaan, te fergelykjen mei in klassikale besprekking. Alle byienkomsten begjinne en einigje mei liet en gebed.

Ek as jo gjin Getuge fan Jehovah binne, kinne jo de byienkomsten bywenje. Elkenien is wolkom, de tagong is fergees en der wurdt gjin kollekte holden.