Jehovah’s Getugen betinke ien kear yn it jier de dea fan Jezus sa’t hy dat hawwe woe (Lukas 22:19, 20). Wy noadigje jo fan herte út om dizze belangrike betinking by te wenjen. Dêr sille jo hearre oer wat it libben en de dea fan Jezus foar jo betsjutte kin.