Trochgean nei de ynhâld

Trochgean nei it sekundêr menu

Jehovah’s Getugen

Frysk

De Bibel ûndersykje – Wêrom?

De Bibel jout miljoenen minsken fan oer de hiele wrâld antwurden op de libbensfragen. Wolle jo ek antwurden op jo fragen hawwe?

Wat hâldt ús Bibelkursus yn?

Jehovah’s Getugen steane bekend om harren fergese Bibelkursussen. Sjoch yn dit filmke hoe’t it wurket.

Wat bart der yn de Keninkryksseal?

Kom ris del en sjoch it sels.

Freegje in Bibelkursus oan

Krij fergees Bibellessen op in plak en tiid dy’t jo útkomme.

Byienkomsten fan Jehovah’s Getugen

Kom mear te witten oer wêr’t we byinoar komme en hoe’t we oanbidde.

Jehovah’s Getugen wrâldwiid — Nijsgjirrich te witten

  • 240 lannen dêr’t Jehovah’s Getugen binne

  • 8.340.982 Jehovah’s Getugen

  • 10.115.264 minsken krije fergees Bibelles

  • 20.085.142 oanwêzigen op ’e jierlikse betinking fan Kristus’ dea

  • 119.485 gemeenten