Wy binne minsken mei in ferskaat oan etnyske en kulturele eftergrûnen, mar ús mienskiplike doelen ferbine ús. Wichtichste doel is dat we Jehovah earje wolle, de God fan de Bibel en de Makker fan alles. Wy dogge ús bêst om Jezus Kristus nei te folgjen en binne der grutsk op Kristenen neamd te wurden. Elk fan ús nimt regelmjittich de tiid om mei minsken te praten oer de Bibel en oer God’s keninkryk. Om’t we tsjûgje fan, oftewol prate oer, Jehovah God en syn keninkryk, hjitte wy Jehovah’s Getugen.

Besjoch ús website. Lês de Bibel online. Lear mear oer ús en oer wat wy leauwe.