Yahugo gonɗum nder

Mooɓtorɗe jama’aare Seedooɓe Yeehova

Ekkite ko laarani mooɓtorɗe amin. Tefe pellel mooɓtorde ngel daayaaki bee mon.

Heɓugo nokkuure ɗakki mon

Ko waɗete haa mooɓtorɗe amin?

Seedooɓe Yeehova ɗon mooɓta nde ɗiɗi kala asaweere fuu. (Ibraniŋko’en 10:24, 25) Mooɓtorɗe ɗe maɓitaama ngam yimɓe fuu. Wakkati mooɓtorɗe ɗe, min ɗon ekkita ko woni nder Bibel e noy min kuuwirta ekkitinol maare nder joonde amin.

Nder ɓurna mooɓe amin, heɗitooɓe foti ɓaŋtugo juŋŋgo ngam jaabaago, bana haa jaŋgirde. Mooɓtorɗe ɗon puɗa e timma bee yimre e tornde.

On foti warugo mooɓtorɗe amin koo to on wonaay Ceedoowo Yeehova. Min ɗon ewna koomoy fuu. Walaa ko on njoɓata. Walaa mo ƴamata on ceede.