On ngiɗi ɓesdugo anndugo ko laarani Bibel na? Nden kam, njaɓe ekkitaago Bibel caahu nder saare mon. Ƴame ekkitaago Bibel e winde ko tindini haa les.