Kala hitaande fuu, min ɗon ciftora maayde Yeesu nder cuudi laamu amin nder duniyaaru fuu. Min ɗon ngaɗa ɗum ngam Yeesu umri pukara’en maako: “Mbaɗe ɗum ngam haa on ciftorammi.” (Luka 22:19) Mooɓtorde ciftorki hitaande warannde waɗan nyalde:

Jumɓaare 19, lewru Aviril, 2018.

On ewnaama hawtugo bee amin nyalde ɓurnde mawnugo nde. Koomoy foti warugo haa mooɓtorde nde, kalkal bana haa mooɓtorɗe amin feere. Ɓe ƴamataa on ceede.