Yahugo gonɗum nder

Ciftorki maayde Yeesu

A ewnaama

Jemma maayde maako, Yeesu wi’i tokkiiɓe mo siftoram maayde maako. O wi’i:

“Mbaɗe ɗum ngam haa on ciftorammi.”​—Luka 22:19.

Useni war hawtu bee amin ngam Ciftorki maayde Yeesu Almasiihu kala hitaande fuu. Hikka ɗum waɗan Asawe cappanɗe tati e go’o (31), lewru Maaris.

Heɓugo nokkuure ɗakki mon