Yahugo gonɗum nder

MIN ƁE’EN

Mooɓtorɗe jama’aare Seedooɓe Yeehova

Ɗaɓɓe toy min mooɓtata e noy min ndewata.

Kuuɗe caaliɗe​—Duniyaaru fuu

  • 240​—Lesɗe ɗe Seedooɓe Yeehova woni

  • 8 457 107​—Seedooɓe Yeehova

  • 10 071 524​—Ekkitooɓe Bibel haa saare, caahu

  • 20 175 477​—Warooɓe Ciftorki maayde Almasiihu rowani

  • 120 053​—Jama’aaje nuɗɗinɓe