Yahugo gonɗum nder

 

2018-02-19

CIFTORKI

Ciftorki maayde Yeesu

Seedooɓe Yeehova ɗon ceyi masin ewnugo ma a hawta bee maɓɓe ngam Ciftorki maayde Yeesu Asawe cappanɗe tati e go’o (31), lewru Maaris, 2018.

2018-02-19

DEFTE & NGITIIJI

Ewnaandu ciftorki 2018

2018-02-14

KETAAƊUM EKKITOL BIBEL

Ngam ɗume ekkitaago Bibel?

Bibel ɗon walla yimɓe miliyoŋji heɓugo jaawaabuuji ƴamɗe mawɗe dow ngeendam. A yiɗi wondugo bee maɓɓe?