Yahugo gonɗum nder

VIDEO LESSONS

Videyooji dow Bibel ​—Jaŋnginolji kaanduɗi

Jaŋgɗe videyooji dammuɗi ɗi ɗon hokka jaawaabuuji Bibel kaanduɗi e ɗon yahda bee jaŋgɗe ngitiiru Kubaaruuji belɗi iwɗi haa Allah!

Kubaruuji belɗi iwɗi haa Allah!

Kuubaruuji belɗi ɗiyeeji iwɗi haa Allah? Ngam ɗume en foti nuɗɗingo ɗi? Ngitiiru ndu ɗon jaaba ɓurna ƴamɗe ɗe yimɓe ƴamata dow Bibel.

Allah mari innde na?

Allah mari coomooje ɗuuɗɗe: Marɗo Baawɗe Fuu, Tagɗo e Jawmiraawo. Ammaa, innde Allah ɗon windi nder Bibel ko ɓuri 7000.

Moy waŋgini Bibel?

Nde ɗum yimɓe windi Bibel, ɓe mbi’an nde Wolde Allah bee gooŋga na? Numooji moy woni nder Bibel?

Noy en keɓtirta fakat Bibel mari gooŋga?

To Bibel ɗum Wolde Allah, nde nandataa deftere windaande feere.

Ɗume woni Laamu Allah?

Yaake Yeesu ɗonno nder duniya, Laamu Allah woni ko o ɓurino jaŋngingo dow koo ɗume fuu. Diga duuɓi teemeɗɗe, yimɓe tori ngam garki Laamu man.