Yahugo gonɗum nder

Taaskitol wallugo dewal yimɓe saare

Saare mon heɓan seyo bee fijirde anndugo ko waɗi, yimɓe, e nokkuuje nder Bibel!

 

Njaafe, irin gonɗum nder ɗo walaa nder enternet bee ɗemŋgal ngal.