Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Taariihaaji Bibel

Ndaare noy habaruuji Bibel yeeɗirta bee jaŋngugo kala taariiha Bibel nder enternet malla bindi nder ɗereewol on wurtini. Nden, onon yimɓe saare on ngeewta dow no on kuuwtinirta gooŋgaaji taarihaji man bee jaabaago ƴamɗe gonɗe haa ragare habaruuji man.

 

Njaafe, irin gonɗum nder ɗo walaa nder enternet bee ɗemŋgal ngal.