Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Karte mawnafiʼen Bibel

Tefu anndugo mawnafiijo Bibel mo a ɓuri yiɗugo. Telesarzu, wurtingo binndi, nyobbu, siggu kala karte fuu. Hawtu ɗum fuu!

Njaafe, irin gonɗum nder ɗo walaa nder enternet bee ɗemŋgal ngal.