Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Nane Allah e ngeeɗe haa foroy

 YEƁRE 3

Bana noy duniya wonino nder Aljanna?

Bana noy duniya wonino nder Aljanna?

Yeehova hokki Aadamu e Hawwa kuujeeji booɗɗi. Laataanooji 1:28

Debbo arano mo Yeehova tagi, innde maako Hawwa. O hokki mo haa Aadamu.​—Laataanooji 2:21, 22.

Yeehova tagi ɓe bee numooji e ɓalli ceniiɗi, waato bilaa hakke.

Aljanna, nder jarne Adnin, wonino saare maɓɓe. Ɗum pellel booɗngel masin bee maayo, ɓiɓɓe leɗɗe e dabbaaji.

Yeehova ɗonno wolwa bee maɓɓe. O ɗonno ekkitina ɓe. To ɓe nanino mo, ɓe ngeeɗanno haa foroy nder Aljanna dow lesdi.

 Allah wi’i taa ɓe nyaama ɓendaloore lekki woore nder jarne. Laataanooji 2:16, 17.

Malaa’ikaajo gooto tuurti bee Allah. O kalluɗo, kaŋko woni Sayɗaanu, malla Iblisa.

Yeehova holli Aadamu e Hawwa, lekki gooti marndi ɓiɓɓe nder jarne. O wi’i ɓe to ɓe nyaami lekki ki, ɓe maayan.

Sayɗaanu yiɗaano Aadamu e Hawwa ɗowtana Yeehova. Ngam maajum o huuwtiniri mboodi. O esti Hawwa yoo, to o nyaami ɓendaloore lekki ki, o maayata. Ammaa, o laatoto bana Allah. Fakat, o fewino on.​—Laataanooji 3:1-5.