Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

 YEƁRE 7

Moy wonino Yeesu?

Moy wonino Yeesu?

Yeehova neli Yeesu nder duniyaaru. 1 Yuhanna 4:9

To en ngiɗi seynugo ɓernde Yeehova, sey en nana maawɗo feere fahin. Hiddeko Yeehova taga Aadamu, o tagi ruuhu cembiiɗo haa asama.

Ɓaawo maajum, Yeehova neli mo haa ɓe ndanya mo lesdi Baytilaama. Mo danyata mo, ɗum paanyo debbo, bi’eteeɗo Mariyama. Ɓe inndini ɓiŋgel ngel Yeesu.​—Yuhanna 6:38.

Yaake o ɗonno haa lesdi, o tokki jaati Allah. O ɗonno booɗɗo, o marino yiide, e koo moy fuu ɗon ɓaɗita mo boo. O hulaay ekkitingo yimɓe gooŋga ko laarani Yeehova.

 Yeesu waɗi mbooɗeeŋga, ammaa ɓe nganyi mo. 1 Piyer 2:21-24

Mawɓe diina Yahudu’en nganyi Yeesu ngam o waŋgini fewre jaŋginol maɓɓe e kuuɗe kalluɗe maɓɓe.

Fahin boo, Yeesu yamɗitini nyawɓe e ummitini maayɓe.

Mawɓe diina Yahudu’en njerɓi Roma’en haa ɓe ɓocca mo e ɓe mbara mo.