A tammi ɗum . . .

  • Allah na?

  • ɓii-Aadama na?

  • Iblisa na ?

 NDAA KO BIBEL WI’I

“Duniyaaru fuu ɗon les baawɗe Kalluɗo.”​—1 Yuhanna 5:19.

“Biɗɗo Allah wari ngam nattingo kuuɗe Iblisa.”​—1 Yuhanna 3:8, Deftere Allah.

LAAR NOY ƊUM NAFETE

A heɓan jaawaabuuji laaɓɗi dow saɗirmaaji duniya.​—Wahayu Yuhanna 12:12.

Ɗum wallete tammaago duniyaaru men wootan.​—1 Yuhanna 2:17.

 A FOTI NUƊƊINGO KO BIBEL WI’ATA NA?

Ohoo, ngam daliilaaji tati:

  • Laamu Sayɗaanu badake timmugo. Yeehova hoosi anniya nattingo laamu Iblisa dow duniya. O iini waɗugo ɗum haa o halka “marɗo baawɗe dow maayde, waato Iblisa” e o wo’’itinan ko Sayɗaanu wonni.​—Ibraniŋke’en 2:14, Deftere Allah.

  • Allah suɓi Yeesu Almasiihu haa o laamo dow duniyaaru. Yeesu kam laataaki bana laamɗo dow duniya, kalluɗo e ndiŋaajo. Ndaa ko Allah iini dow laamu Yeesu Almasiihu: “O enɗan tampuɗo e ɓilliiɗo . . . O rimɗinan ɓe diga toonyaare e ɓillaare.”​—Jabuura 72:13, 14.

  • Allah fewataa. Bibel wi’i laaɓɗum: “Waɗataako Allah fewa.” (Ibraniŋke’en 6:18) To Yeehova iini waɗugo huunde, ɗum ɗon ban to ɗum waɗi! (Esaaya 55:10, 11) “Jonta laamiiɗo duniyaaru ndu tammi wudineego haa yaasi.”​—Yuhanna 12:31, MN.

 NUMOL DOW ƳAMOL

Ɗume duniyaaru ndu tammi laataago ɓaawo to ɓe riiwi laamɗo maaru?

Bibel ɗon jaaba ƴamol ngo’ol nder JABUURA 37:10, 11 e WAHAYU YUHANNA 21:3, 4.