Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Maayɓe yeeɗitan fahin na?

Maayɓe yeeɗitan fahin na?

Haa numo ma, a jaaban . . .

  • ohoo?

  • aa’a?

  • teema?

 NDAA KO BIBEL WI’I

“Allah ummitinan” maayɓe.​—Kuuɗe Nelaaɓe 24:​15, Deftere Allah.

LAAR NOY ƊUM NAFETE

A heɓan de’itinki to giɗaaɗo ma maayi.—2 Korintu’en 1:3, 4.

A teetan kulol waade.​—Ibraniŋke’en 2:​15.

A tamman yiidugo bee yiɗaaɓe ma maayɓe.​​—Yuhanna 5:28, 29.

 A FOTI NUƊƊINGO KO BIBEL WI’ATA NA?

Ohoo, ngam daliilaaji tati:

  • Allah tagi ngeendam.Bibel wi’i “ngeendam fuu iwi” haa Yeehova Allah. (Jabuura 36:10; Kuuɗe Nelaaɓe 17:​24, 25) Mo hokki ngeendam haa ko foofata fuu foti lornugo yoŋki maayɓe.

  • Ɓooyma, Allah ummitinino maayɓe. Bibel holli yimɓe jeetato ɓe Allah ummitini: deerkeejo, nayeejo, gorko e debbo. Woɗɓe neeɓaayno ko maayi, ammaa woodino gooto maayi waɗi balɗe nayi!​​—Yuhanna 11:​39-​44.

  • Allah ɗon yaawana ummitingo. Yeehova wanyi maayde; o ɗon laara nde bana konneejo. (1 Korintu’en 15:26) O ɗon ‘yaawana’ jaalaago konneejo oo, ngam timmingo maayde bee ummitineeki. O ɗon yaawana wurtingo maayɓe wonɓe nder numo maako e yiɗi ɓe ngeeɗa fahin dow lesdi.​​—​Ayuba 14:​14, 15.

 NUMOL DOW ƳAMOL

Ngam ɗume en ɗon naywa e en ɗon maaya?

Bibel ɗon jaaba ƴamol ngo’ol nder LAATAANOOJI 3:​17-​19ROMA’EN 5:​12.