A tammi ɗum . . .

  • yiide Allah nder ɓernde goɗɗo na?

  • duniyaaru geleŋ na?

  • ngomna haa asama na?

 NDAA KO BIBEL WI’I

“Allah mo asama darnan laamu feere ngu halkataa haa foroy.”​—Daniyel 2:44, Deftere Allah.

“En ndanyanaama ɓiŋngel, en ndokkaama ɓiɗɗo gorko! Laamu wallinaama dow balawal maako.”​—Esaaya 9:5, Deftere Allah.

LAAR NOY ƊUM NAFETE

 A FOTI NUƊƊINGO KO BIBEL WI’ATA NA?

Ohoo, ngam daliilaaji ɗiɗi:

  • Yeesu holli ko Laamu Allah waɗata. Yeesu ekkitini pukara’en maako ɓe ngaɗa do’a ngam Laamu Allah waŋga e ngam muuyo maako waɗa dow lesdi. (Matta 6:9, 10) Yeesu holli ban noy do’aare nde’e hiɓɓirta.

    Yaake o ɗonno nder duniya, Yeesu nyaamni weelaaɓe, yamɗitini nyawɓe, e ummitini maayɓe! (Matta 15:29-38; Yuhanna 11:38-44) Banni, Yeesu holli seɗɗa ko o tammi waɗugo nder Laamu Allah yaake o laatoto Laamiiɗo.​—Wahayu Yuhanna 11:15.

  • Sadirmaaji duniyaaru ɗon holla Laamu Allah ɓadake warugo. Yeesu wi’i hiddeko Laamu Allah wadda salaaman nder duniya, konuuji, weelooji, e dimmbanɗe lesdi ɓillan yimɓe.​—Matta 24:3, 7.

    Kuuje ɗe pat en ɗon ndaara hannde. Kanjum hollata en yeeso seɗɗa, Laamu Allah timminan cakle pat.

 NUMOL DOW ƳAMOL

Noy duniya tammi laataago nder Laamu Allah?

Bibel ɗon jaaba ƴamol ngo’ol nder JABUURA 37:29 e ESAAYA 65:21-23.