Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Kubaruuji belɗi iwɗi haa Allah!

 JAŊGDE 6

Woodi tammunde ngam maayɓe na?

Woodi tammunde ngam maayɓe na?

1. Kubaruwol belŋgol ngole laarani maayɓe?

Yaake Yeesu yotti haa Baytaniya ɗakki Urusaliima, soobaajo maako Laajarus maayino diga nyalɗe 4. Yeesu yehi haa babal ɓe uwi mo bee Marta e Mariyama, deerɗiraaɓe rewɓe maayɗo. Seɗɗa ni, yimɓe mooɓti. On mbaawan numugo seyo Marta e Mariyama yaake Yeesu ummitini Laajarus na?​—Njaŋge Yuhanna 11:21-24, 38-44.

Marta anndino kubaruwol belŋgol dow maayɓe. O anndino Yeehova ummitinan maayɓe haa ɓe ngeeɗa nder duniya fahin.​—Njaŋge Ayuba 14:14, 15.

2. Ko maayɓe worri?

Allah wi’i Aadamu: “A mbulwuldi, haa mbulwuldi boo lorotooɗa.”​—LAATAANOOJI 3:19.

Allah tagi neɗɗo bee mbulwuldi lesdi. (Laataanooji 2:7; 3:19) Naa en ruuhuuji ngeeɗanɗi nder kusel ɓandu. En tagle yi’eteeɗe e walaa koo ɗume nder ɓandu men yeeɗata to en maayi. To en maayi, ngaandi men boo waati, e numooji men kalki. Ngam maajum, walaa ko Laajarus wi’i dow maayde ɓaawo ummitineeki maako ngam maayɓe anndaa koo ɗume.​—Njaŋge Jabuura 146:4; Gaajoowo 9:5, 6, 10.

Allah ɗon torra yimɓe nder yiite jahannama ɓaawo maayde maɓɓe na? Nde Bibel wi’i maayɓe anndaa koo ɗume, laaɓɗum yiite jahannama ɗum ekkitinol tufle dow Allah. Torraago yimɓe nder yiite ɗum numol nyidduŋgol masin haa gite Allah.​—Njaŋge Yeremiya 7:31.

 3. Maayɓe foti wolwango men na?

Maayɓe mbolwataa, ɓe nanataa boo. (Jabuura 115:17) Ammaa, malaa’ika’en halluɓe, yaake feere ɗon mbolwa bee yimɓe e ɓe ɗon ngaɗa bana kamɓe ɓe yimɓe maayɓe. (2 Piyer 2:4) Yeehova haɗi en ɗaɓɓititgo wolwugo bee maayɓe.​—Njaŋge Tooktaaki Tawreeta 18:10, 11.

4. Moy tammi ummitineego?

Maayɓe miliyoŋji wonɓe nder genaale ummitan haa ɓe ngeeɗa nder duniya. Koo yimɓe ɓe anndaa Allah e waɗɓe kalluɗum maa ummitan.​—Njaŋge Luka 23:43; Kuuɗe Nelaaɓe 24:15.

Ummitinaaɓe keɓan ekkitugo gooŋga dow Allah e nuɗɗinan Yeesu bee ɗowtango mo. (Wahayu Yuhanna 20:11-13) To ummitinaaɓe lortiiɓe haa duniya ngaɗi kuuje booɗɗe, ɓe ceyoto nder ngeendam nduumiiɗam.​—Njaŋge Yuhanna 5:28, 29.

5. Ko ummitineeki ekkitinta en dow Yeehova?

Allah holli fakat ummitineeki maayɓe heɓoto bee nelugo Ɓiɗɗo maako haa o maaya ngam men. Ni ummitineeki holli yiide e walliinde maako. Yaake ummitineeki maayɓe, moy on ɓuri yiɗgo laarugo?​—Njaŋge Yuhanna 3:16; Roma’en 6:23.