Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Kubaruuji belɗi iwɗi haa Allah!

 JAŊGDE 11

Noy ka’idaaji Bibel nafirta en?

Noy ka’idaaji Bibel nafirta en?

1. Ngam ɗume en bee haaje ɗoweego?

Noy ka’idaaji Bibel aynirta en nder joonde men? ​—JABUURA 36:9.

Tagɗo men ɓuri en hikma. Bana baaba marɗo yiide, o ɗon hakkilana en. Ngam maajum, o tagaay en ngam en mara hoore men e en salo tokkugo saawariiji maako. (Yeremiya 10:23) Kalkal bana ɓikkoy bee haaje saarooji maɓɓe ɗowa ɓe, en fuu en ngiɗi Allah ɗowa en. (Esaaya 48:17, 18) Ka’idaaji Bibel sappini en laawol ngol Allah hokki.​—Njaŋge 2 Timote 3:16.

Umrooje Yeehova e ka’idaaji maako ekkitini en joonde ɓurdande wooɗugo hande e ɗon holla en noy en keɓrata barkaaji haa foroy haa garanɗum. Ngam Allah tagi en, sey en tokko umrooje e ka’idaaji maako.​—Njaŋge Jabuura 19:7, 11; Wahayu Yuhanna 4:11.

2. Ɗume woni ka’idaaji Bibel?

Ka’idaaji Bibel ɗum gooŋgaaji caahiiɗi. Umroore ɗon wolwa dow huunde woore. (Tooktaaki Tawreeta 22:8) Hiddeko en kuuwtinira ka’idaaji ngam ta’’ugo haala, sey en numa booɗɗum. (Balndi 2:10-12) Misaaluwol: Bibel holli ngeendam ɗum dokkal Allah. Ka’ida ka foti wallugo en nder kuugal, haa saare, e nder jahaale. Ɗum wallan en aynugo hoore men nder cakle.​—Njaŋge Kuuɗe Nelaaɓe 17:28.

3. Ka’idaaji ɗiɗi ɗiyeeji ɓuri margo saman?

Yeesu holli ka’idaaji ɗiɗi ɓurɗi margo saman. Ka’ida aran holli bote ngeendam neɗɗo​—anndugo Allah, yiɗugo mo e rewugo mo bee gooŋgaaku. Ka’ida aran ka wallan nder nufayeeje men fuu. (Balndi 3:6) Jogiiɓe ka’ida ka nder ɓernde  keɓan soobiraaku bee Allah, hayru gooŋga, e ngeendam nduumiiɗam.​—Njaŋge Matta 22:36-38.

Ka’ida ɗiɗaɓa foti wallugo en jooɗaago jam bee yimɓe. (1 Korintu’en 13:4-7) Huuwtinirgo ka’ida ɗiɗaɓa ka ɗon holla noy waɗugo ban no Allah jogirta yimɓe.​—Njaŋge Matta 7:12; 22:39, 40.

4. Noy ka’idaaji Bibel nafirta en?

Ka’idaaji Bibel ɗon ekkitina iyaaluuji no ɓe ngeeɗata bee yiide nder narral. (Kolossi’en 3:12-14) Wolde Allah ɗon ayna iyaaluuji bee ekkitingo ɓe ka’ida feere: teegal sey tabita haa foroy.​—Read Njaŋge Laataanooji 2:24.

Ekkitinooji Bibel mballan en aynugo jawdi men e hisnugo numooji men. Misaaluwol: Jaagorɓe ngiɗi huuwooɓe yerdiiɓe e tiiniiɓe ngam ɓe ɗon ɗowtani Wolde Allah. (Balndi 10:4, 26; Ibraniŋko’en 13:18) Bibel ɗon ekkitina en noy en ceyorto bee ko en mari haaje tan e tefugo soobiraaku Allah dow ɗaɓɓugo jawdi. ​—Njaŋge Matta 6:24, 25, 33; 1 Timote 6:8-10.

Ka’idaaji Bibel aynan njamu men. (Balndi 14:30; 22:24, 25) Misaaluwol: umroore Allah dow wuykere ɗon hisna nyawji mbarooji e asarji. (Balndi 23:20) Yeehova duŋgani en yarugo mbal ammaa taa en fantina. (Jabuura 104:15; 1 Korintu’en 6:10) Ka’idaaji Allah ɗon mballa en ngam ɗe ɗon ekkitina en noy en aynata kuuɗe men e numooji men. (Jabuura 119:97-100) Masiihiŋkeejo gooŋga ɗon ɗowtani ka’idaaji Bibel, naa ngam ɗum nafa tan, ammaa ngam maŋgtugo Yeehova.​—Njaŋge Matta 5:14-16.