Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Kubaruuji belɗi iwɗi haa Allah!

 JAŊGDE 9

Noy iyaalu mon heɓirta hayru?

Noy iyaalu mon heɓirta hayru?

1. Ngam ɗume haɓɓugo teegal yeeso ngomna tan waddanta iyaalu mon hayru?

Kubaruuji belɗi iwi haa Yeehova, Allah ceyiiɗo, mo yiɗi iyaaluuji wona nder hayru. (1 Timote 1:11) Teegal iwi haa maako. Teegal dagiiŋgal kaanduɗum ngam kaŋgal waddanta te’eruɓe e iyaaluji maɓɓe hoolaare. Dole sey masiihiŋko’en ɗowtana umrooje ngomna wuro maɓɓe dow ko laarani teegal.​—Njaŋge Luka 2:1, 4, 5.

Noy Allah laarata teegal? O yiɗi gorko e debbo njooɗodo haa foroy. Yeehova yiɗi gorko e debbo njooɗodo dow hoolaare. (Ibraniŋko’en 13:4) O wanyi ceergal. (Malakiya 2:16) Ammaa o duŋgani masiihiŋko’en ceera e ɓaŋga fahin to debbo maako malla gorko maako waɗi njeenu.​—Njaŋge Matta 19:3-6, 9.

2. Noy gorko e debbo maako njogotirto?

Yeehova tagi gorko e debbo haa ɓe mballootira. (Laataanooji 2:18) Ngam o ardiiɗo, gorko waddanta yimɓe saare maako ko ɓe mari haaje, e ekkitingo ɓe anndugo Allah. Sey o yiɗa debbo maako bee tiinaare. Dole gorko e debbo maako ngiɗotira, cemtotira. Koo ngam worɓe e rewɓe ɓe waɗooɓe hakke, ekkitugo yaafugo wallan ɓe jooɗidaago nder teegal maɓɓe bee hayru.​—Njaŋge Efesu’en 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Piyer 3:7.

3. On foti seedugo to teegal mon welaay na?

To on mari saɗirmaaji nder teegal mon, sey on ɗiɗo fuu on njogotira bee yiide. (1 Korintu’en 13:4, 5) Wolde Allah wi’aay ceergal woni dabare wurtaago saɗirmaaji teegal.​—Njaŋge 1 Korintu’en 7:10-13.

 4. Ɓikkoy, ko Allah yiɗani on?

Yeehova yiɗi on wona nder hayru. O hokki mon saawariiji booɗɗi dow noy on keɓata hayru nder sukaaku mon. O yiɗi on naftoro hikma e kirseeku saarooji mon. (Kolossi’en 3:20) O yiɗi boo on keɓa hayru bee huuwango mo, kaŋko tagɗo mon e huuwango Ɓiɗɗo maako boo.​—Njaŋge Gaajoowo 11:9–12:1; Matta 19:13-15; 21:15, 16.

5. Saarooji, noy ɓikkoy mon keɓrata hayru?

Sey on kuuwa bee tiinaare haa ɓikkoy mon keɓa nyaamdu, saare e limce. (1 Timote 5:8) Ammaa, haa ɓikkoy mon keɓa hayru, sey on ekkitina ɓe yiɗugo Allah e ɓe acca Allah boo jaŋgina ɓe. (Efesu’en 6:4) No on hollata yiide Allah foti raaɓugo ɓe. To on kuuwtiniri Bibel, ekkitinol mon foti sanjugo hakkiilo maɓɓe haa ɓe ngaɗa ko wooɗi.​—Njaŋge Tooktaaki Tawreeta 6:4-7; Balndi 22:6.

Ɗum nafan ɓikkoy jur to on ɗon tiɗɗina ɓe e on ɗon ngetta ɓe. Ɓe ngiɗi boo ɓe elto ɓe e sora ɓe. Eltol ngol hisnan ɓe daakareeku e ɓe keɓan hayru. (Balndi 22:15) Ammaa, taa eltoore saata masin e boo taa nde wona bee halleende.​—Njaŋge Kolossi’en 3:21.

Seedooɓe Yeehova ngurtini defte ɗuuɗɗe ngam wallugo saarooji e ɓikkoy. Defte ɗe ɗon ekkitina saawariiji Bibel.​—Njange Jabuura 19:7, 11.