Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Kubaruuji belɗi iwɗi haa Allah!

 JAŊGDE 5

Anniya kaye Allah haɓɓi ngam lesdi?

Anniya kaye Allah haɓɓi ngam lesdi?

1. Ngam ɗume Allah tagi lesdi?

Yeehova hokki worɓe e rewɓe lesdi. Ɗum saare men. O, tagaay Aadamu e Hawwa ngam ɓe njooɗo haa asama.—Allah aarti tagi malaa’ika’en ngam ɓe njooɗo haa asama. (Ayuba 38:4, 7) O jo’ini neɗɗo aartuɗo nder aljanna mbooɗeeŋga masin, waato jarne Adnin. (Laataanooji 2:15-17) Yeehova hokki mo e danygol maako tammunde yeeɗugo haa foroy haa lesdi.​—Njaŋge Jabuura 37:29; 115:16.

Haa fuɗɗam, jarne Adnin tan wonino aljanna. Gorko arano e debbo maako kebbinanno lesdi bee danygol maɓɓe. Ɓe maranno iiko dow ko Allah tagi dow lesdi fuu e seɗɗa seɗɗa lesdi fuu wartan aljanna. (Laataanooji 1:28) Lesdi nattitataake haa abada. Ndi laatoto tum pellel joonde neɗɗo.​—Njaŋge Jabuura 104:5.

2. Ngam ɗume lesdi laataaki Aljanna jotta?

Aadamu e Hawwa ɗowtanaay Allah, ngam maajum Yeehova wurtini ɓe nder jarne. Aljanna halkake, e walaa mo yotti lornugo Aljanna man. Bibel wi’i: ‘lesdi ɗon hokke haa kalluɗo.’—Ayuba 9:24.​—Njaŋge Laataanooji 3:23, 24.

Ɗum salori Yeehova hebbingo anniya maako o aarti numugo dow ɓiɓɓe Aadama na? Aa’a! O marɗo baawɗe fuu. Walaa ko foti jaalaago mo. (Esaaya 45:18) O wartiran lenyol neɗɗo bana haa fuɗɗam ban no ɓernde maako yiɗino.​—Njaŋge Jabuura 37:11, 34.

3. Noy Aljanna lortirta?

Aljanna lortan dow lesdi nder Laamu Yeesu, mo Allah Laamini. O ɗon ardi malaa’ika’en haa o nattina wanyɓe Allah pat nder konu wi’eteeŋgu Harmagedon.  Ɓaawo man Yeesu haɓɓan Sayɗaanu haa daŋgay duuɓi ujineere (1000). Rewooɓe Allah kisan nattugo ngam Yeesu ɗowan ɓe e aynan ɓe. Ɓe ngeeɗan haa foroy nder Aljanna dow lesdi.​—Njaŋge Wahayu Yuhanna 20:1-3; 21:3, 4.

4. Ndey boneeji tammi timmugo?

Ndey Allah timminta kalluɗum haa duniya? Yeesu hokki “alaama” tindinaaŋga timmoode ɓadake. Ko saalata nder duniyaaru hande yiɗi nattingo ngeendam men: kanjum ɗon holla en ɗon nder “timminki kuuje duniyaaru.”​—Njaŋge Matta 24:3, 7-14, 21, 22.

Nder duuɓi ujineere (1000) nde Yeesu laamata diga asama dow lesdi, o timminan boneeji fuu. (Esaaya 9:6, 7; 11:9) Accu kuugal Laamu maako, Yeesu o Hooreejo liman’en, e o wilan hakkeeji yiɗɓe Allah. O ittan nyaw, nayeewu, e maayde.​—Njaŋge Esaaya 25:8; 33:24.

5. Moy tammi yeeɗugo nder Aljanna waraanga?

Haa Suudu Laamu, on pottan bee marɓe yiide Allah e yiɗɓe ekkitugo noy seynugo ɓernde maako

Ɗowtaniiɓe Allah ngeeɗan nder Aljanna. (1 Yuhanna 2:17) Yeesu neli pukara’en ngam tefugo yaŋkiniiɓe e ngam ekkitingo ɓe noy ɓe ngaɗata haa Allah yerdo ɓe. Hande, Yeehova ɗon walla yimɓe miliyoŋji taaskitaago haa ɓe ngeeɗa nder Aljanna waraanga dow lesdi. (Sefaniya 2:3) Nder cuuɗi Laamu, yimɓe ɗon ekkita noy ɓe laatoto worɓe gooŋga e saarooji gooŋga, rewɓe e daada’en gooŋga. Ɓikkoy bee saarooji ɗon kawti rewa Allah, e ɓe ɗon ekkito noy ɓe naftorto bee kubaruwol belŋgol.​—Njaŋge Mika 4:1-4.