Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

 JAŊGDE 8

Ngam ɗume Allah acci halleende e boneeji?

Ngam ɗume Allah acci halleende e boneeji?

1. Noy halleende fuɗɗiri?

Allah acci yimɓe haa ɓe laama wakkati seɗɗa ngam hollugo ɓe mbaawataa timmingo cakle duniyaaru

Halleende waŋgi nder duniya yaake Sayɗaanu fuɗɗi fewre. Aran kam, Sayɗaanu o malaa’ikaajo timmuɗono, ammaa ‘o tabitaay nder gooŋga.’ (Yuhanna 8:44) O suuni yimɓe rewa mo, ɓe acca rewugo Allah. Sayɗaanu fewi debbo aranjo, Hawwa, e o esti mo kaŋko tan o ɗowtanto naa Allah. Aadamu tokki Hawwa, o ɗowtanaay Allah. Haɓɓere Aadamu tokkaago Sayɗaanu ɗo waddi bone e waade.​—Njaŋge Laataanooji 3:1-6, 19.

Yaake Sayɗaanu futi Hawwa taa o ɗowtano Allah, nden o fuɗɗi tuurtugo dow Maŋgu allah, malla yiɗugo babal Allah wi’eteeɗo Ɓaŋgiiɗo. Ɓurna yimɓe tokki Sayɗaanu bee salaago Allah wona Laamɗo maɓɓe. Nden, Sayɗaanu warti “laamiiɗo duniyaaru.”​—Njaŋge Yuhanna 14:30; 1 Yuhanna 5:19.

2. Ko Allah tagi ɗonno bee lahan na?

Kuuɗe Allah fuu timmuɗe. Yimɓe e malaa’ika’en Allah tagi fotino ɗowtango Allah bilaa aybewol. (Tooktaaki Tawreeta 32:4, 5) O hokki en ndimu suɓugo hakkunde waɗugo booɗɗum e kalluɗum. Ndimu ngu hokki en laawol hollugo Allah yiide men. ​—Njaŋge Yakuba 1:13-15; 1 Yuhanna 5:3.

3. Ngam ɗume Allah acci boneeji haa jotta?

Deydey wakkatiyel pamarel Yeehova duŋgi ɓe tuurta dow Maŋgu maako. Ngam ɗume? Ngam hollugo koo moy ɗaɓɓi laamu e sali ɗowtango mo, ɗum nafataa yimɓe. (Gaajoowo 7:29;  8:9) Duuɓi ujine jeego (6000) ɓaawo taariha neɗɗo, jahargal duniya holli laaɓɗum tal, mawɓe ngomnaaji mbaawaay timmingo konu, mbar-hoore, sooynde adilaaku, malla nyawji.​—Njaŋge Yeremiya 10:23; Roma’en 9:17.

Laamu Allah nandaay laamuuji duniya ngam arduŋgal maako nafan ɗowtaniiɓe mo. (Esaaya 48:17, 18) Yeeso seɗɗa, Yeehova nattinan ngomnaaji duniya pat. Suɓooɓe Laamu Allah tan ngeeɗata nder duniya.—Esaaya 11:9.​—Njaŋge Daniyel 2:44.

4. Ko munyal Allah wallata en waɗugo?

Sayɗaanu wi’i walaa mo rewata Yeehova bee yiide gooŋgaare. On ngiɗi hollugo ɗum fewre na? On mbaawan! Munyal Allah ɗon walla en suɓugo Laamu maako malla laamu yimɓe. Joonde men on hollata ko en cuɓi.​—Njaŋge Ayuba 1:8-12; Balndi 27:11.

5. Noy en cuɓata Allah bana Laamɗo men?

Ko en cuɓi on hollata to en ngiɗi Allah Laamo dow men

En foti suɓugo Laamu Allah to en ɗaɓɓiti dewal gooŋgawal, to en kuuwi ko woni nder Wolde Allah, waato Bibel. (Yuhanna 4:23) En foti salaago laamu Sayɗaanu bee wurtaago haalaaji politik e konu, ban no Yeesu waɗi.​—Njaŋge Yuhanna 17:14.

Sayɗaanu ɗon mari baawɗe yerɓugo yimɓe waɗa kuuje semtinaanɗe e kuuɗe kalluɗe. To en sali waɗugo kuuje ɗe, soobiraaɓe e bandiraaɓe men njalan en malla nganyan en. (1 Piyer 4:3, 4) Ni kam, sey en cuɓa. En kawtan bee yiɗɓe Allah na? En ɗowtanan umrooje maako hikmaaje ɗe o hokki en ngam o yiɗi en na? To en ngaɗi banni, en kollan Sayɗaanu fewi yaake o wi’i walaa mo rewata Allah to o ɗon nder bone.​—Njaŋge 1 Korintu’en 6:9, 10; 15:33.

No Allah yiɗiri ɓiɓɓe Aadama ɗon holla en fakat halleende e boneeji timman. Nuɗɗinɓe ko Allah waɗata, tammi seyaago ngeendam nduumiiɗam nder duniya haa abada.​—Njaŋge Yuhanna 3:16.