Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Kubaruuji belɗi iwɗi haa Allah!

Noy naftoraago bee ngitiiru ndu

Noy naftoraago bee ngitiiru ndu

Ngitiiru ndu wallan mon heɓugo seyo ekkitugo Wolde Allah nder Bibel. Tindinooje haa timmoode mas’alaawol ɗon tindina gal toy nder Bibel mon on njangata jaawaabuuji dow ƴamɗe bee harfeere ɓallinaande.

To on ɗon njaŋga aayaaje Bibel, ndaare no ɗe ndokkata jaawaabu dow ƴamɗe ɗe’e. Ceedoowo Yeehova toy fuu seyoto wallugo mon faamugo Defte Ceniiɗe.​—Njaŋge Luka 24:32, 45.

Bindol: Defte ɗe ngitiiru ndu limti fuu ɗum Seedooɓe Yeehova on windi ɗe.