Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

 JAŊGDE 4

Moy woni Yeesu Almasiihu?

Moy woni Yeesu Almasiihu?

1. Noy ngeendam Yeesu fuɗɗiri?

Gikkuuji ɗiyeeji mballi yimɓe ɓaditaago Yeesu bilaa kulol?​—MATTA 11:29; MARKUS 10:13-16.

Yeesu nandaay bee yimɓe fuu ngam o malaa’ikaajono haa asama hiddeko ɓe ndanya mo haa duniya. (Yuhanna 8:23) O afo tagle allah fuu, e o walli Allah tagugo koo ɗume fuu. Kaŋko tan Yeehova tagi bee juuɗe maako e ngam maajum ɓe ɗon wi’a o Ɓiɗɗo ‘bajjo danyeeɗo.’ (Yuhanna 1:14) Ngam Yeesu o Nelaaɗo Allah, kanjum waɗi ɓe inndi mo “Wolde.”​—Njaŋge Balndi 8:22, 23, 30; Kolossi’en 1:15, 16.

2. Ngam ɗume Yeesu wari haa duniya?

Yeehova neli Ɓiɗɗo maako haa duniya bee hoosugo yoŋki maako yaara nder reedu paanyo debbo Yahuuduujo bi’eteeɗo Mariyama. Kanjum waɗi Yeesu walaa baaba bana neɗɗo. (Luka 1:30-35) Yeesu wari haa duniya (1) ngam ekkitingo yimɓe gooŋga dow Allah, (2) ngam hollugo men noy waɗugo muuyo Allah koo nder saɗirmaaji e (3) ngam hokkugo ngeendam timmuɗam maako ban “coottaari.”​—Njaŋge Matta 20:28.

3. Ngam ɗume en mari haaje coottaari?

Coottaari ɗum ko ɓe njoɓata ngam teetingo goɗɗo kiitaaɗo mbareeki. (Gurtaaki 21:29, 30) Yaake Allah tagi neɗɗo, anniya maako naa ngam o naywa e o maaya. Noy en anndiri ɗum? Allah wi’i neɗɗo aranjo, Aadamu, to o waɗi ko Bibel ewnata “hakke,” o maayan. Nden kam to Aadamu waɗaayno hakke, o maayataano. (Laataanooji 2:16, 17; 5:5) Bibel wi’i hakke “nasti” duniyaaru ngam daliila  Aadamu. Ni, Aadamu nastini danygol maako nder hakke e torra, waato maayde. En mari haaje coottaari ngam teetingo en maayde nde en ndoni haa Aadamu.​—Njaŋge Roma’en 5:12; 6:23.

Moy foti yoɓugo coottaari ngam teetingo en maayde? To en maayi, en njoɓi ngeenaari hakkeeji dow hoore men tan. Walaa ɓii-Aadama gooto foti yoɓugo ngam hakkeeji yimɓe feere.​—Njaŋge Jabuura 49:7-9.

4. Ngam ɗume Yeesu maayi?

Yeesu nandaay bee men, o walaa hakke. Ngam maajum o maraayno haaje maayugo daliila hakkeeji maako—o meeɗaay waɗugo hakke. O maayi daliila hakkeeji woɗɓe. Allah holli yiide kaayefiire maako bee nelugo Ɓiɗɗo maako haa o maaya ngam men. Yeesu boo holli yiide maako ngam o ɗowtani Baabiraawo maako e o hokki yoŋki maako ngam hakkeeji meeɗen.​—Njaŋge Yuhanna 3:16; Roma’en 5:18, 19.

5. Ɗume Yeesu ɗon waɗa jotta?

Yaake Yeesu ɗonno nder duniya, o nyamɗitini nyawɓe, o ummitini maayɓe, e o walli wonɓe nder bone. O holli ko o tammi waɗango ymɓe ɗowtiiɓe. (Matta 15:30, 31; Yuhanna 5:28) Ɓaawo maayde Yeesu, Allah ummitini mo haa o warta ruuhuujo. (1 Piyer 3:18) Nden o jooɗi haa nyaamo yeehova, o ɗon reena haa Yeehova hokka mo baawɗe laamugo dow duniya. (Ibraniŋko’en 10:12, 13) Hande Yeesu o Laamiiɗo haa asama, e tokkiiɓe mo ɗon anndina kubaruwol belŋgol ngol nder duniyaaru fuu.​—Njaŋge Daniyel 7:13, 14; Matta 24:14.

Yeeso seɗɗa, Yeesu huuwtiniran baawɗe Laamu maako ngam timmingo boneeji e halkugo waddooɓe ɗi. Kala Nuɗɗinɓe mo e ɗowtaniiɓe mo ngeeɗan nder Aljanna haa duniya.​—Njange Jabuura 37:9-11.