1. Diina gooŋga kam ngoota tan na?

“Ndeente e annabo’en fewooɓe.”​—MATTA 7:15.

Yeesu ekkitini pukara’en maako diina ngoota tan, diina gooŋga. Ka ɗon bana laawol yahranŋgol haa ngeendam nduumiiɗam. Yeesu wi’i: “tokkotooɓe ton ɗuuɗaay.” (Matta 7:14) Sey dewal tuggiiŋgal dow Wolde maako tan Allah yerdoto. Rewooɓe gooŋga fuu ɗon kawti nder nuɗɗinki gootel.​—Njaŋge Yuhanna 4:23, 24; 14:6; Efesu’en 4:4, 5.

2. Ko Yeesu wi’i dow Masiihiŋko’en pewe?

“Ɓe ɗon mbi’a ɓe anndi Allah, ammaa ɓe ɗon ngedda mo bee kuuɗe maɓɓe.”​—TITUS 1:16.

Yeesu anndini annabo’en pewe tammi jiiɓugo diina Masiihiŋko’en. To en anndaa ɓe, en tamman ɓe Masiihiŋko’en gooŋga. Eklesiyaaji maɓɓe ɗon holla ɗi Masiihiŋkeeji. Ammaa en foti heɓtugo no ɓe wa’i bee gooŋga. Noy? Dewal gooŋga tan hollata Masiihiŋko’en gooŋga bee gikkuuji e kuuɗe maɓɓe.​—Njaŋge Matta 7:13-23.

3. Noy on keɓtirta rewooɓe gooŋga?

Ndaaren toɓɓe jowi feere feere ɗe:

  • Rewooɓe gooŋga ɗon teddina Bibel ban Wolde Allah. Ɓe ɗon kaɓda jogaago ka’idaaji maare. Diina gooŋga wonaay bana diinaaji kuuwtiniranɗi numooji yimɓe. (Matta 15:7-9) Rewooɓe gooŋga ngaazataa huunde, e ɓaawo man kuuwa kuuje feere.​—Njaŋge Yuhanna 17:17; 2 Timote 3:16, 17.

  •   Tokkiiɓe Yeesu bee gooŋga ɗon maŋgta innde Allah, Yeehova. Yeesu maŋgti innde Allah bee anndingo nde. O walli yimɓe anndugo Allah e o ekkitini ɓe toraago haa innde Allah laato seniinde. (Matta 6:9) Haa on woni ɗo, diina kaye anndinta innde Allah?​—Njaŋge Yuhanna 17:26, NW; Roma’en 10:13, 14, NW.

  • Masiihiŋko’en gooŋga ɗon ngaaja Laamu Allah. Allah neli Yeesu haa duniya haa o waaja kubaruwol belŋgol ngol Laamu Allah. Laamu Allah tan hiɓɓinta tammunde yimɓe. Yeesu accaay wolwugo dow Laamu Allah haa nyalde maayde maako. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) O wi’i pukara’en maako ngaajan dow Laamu Allah. To goɗɗo wari, ɗon waazo on dow Laamu Allah, fakat nder diina toy o woni?​—Njaŋge Matta 24:14.

  • Pukara’en Yeesu nastataa haalaaji duniyaaru hallundu ndu. On foti heɓtugo ɓe ngam ɓe ngaɗataa politik malla kaɓe duniya. (Yuhanna 17:16; 18:36) E boo, ɓe tokkataa numooji duniyaaru e ɓe ngaɗataa kuuje kalluɗe gaddanɗe fitinaaji.​—Njaŋge Yakuba 4:4.

  • Masiihiŋko’en gooŋga ɗon ngiɗootiri bee yiide laaɓnde. Wolde Allah walli ɓe teddingo asli fuu. Nden diinaaji pewe ɗon nasta nder konuuji, ammaa rewooɓe goonga sali. (Mika 4:1-3) Ɓe, ɗon cukli huuwtinirgo wakkatiiji e jawdi maɓɓe ngam wallugo e tiɗɗingo woɗɓe.​—Njaŋge Yuhanna 13:34, 35; 1 Yuhanna 4:20.

4. On foti heɓtugo diina gooŋga na?

Diina ngaye ɗon tuggi ekkitinooji maaga fuu nder Wolde Allah, ɗon maŋgta innde Allah, e ɗon waaja Laamu Allah tan hiɓɓinta tammunde yimɓe? Diina ngaye holli yiide laaɓnde e waɗataa konu? Noy on ndaari?​—Njaŋge 1 Yuhanna 3:10-12.