1. Allah ɗon nana do’aaje fuu na?

Allah ɗon ewna yimɓe fuu haa ɓe ɓadito mo bee do’a. (Jabuura 65:3) Ammaa, o nanataa, malla jaɓataa, do’aaje fuu. Misaaluwol: to gorko ɗon torra debbo maako, do’aaje maako yottataako mo. (1 Piyer 3:7) Banni do’aaje Isra’iila’en yottataako mo yaake ɓe ɗonno tokko waɗugo kalluɗum. Bee non fuu, Allah jaɓan do’aaje waɗooɓe hakkeeji kalluɗi to ɓe tuubi.​—Njaŋge Esaaya 1:15; 55:7.

2. Noy en toroto?

Torago ɗum rewugo. Ngam maajum sey Yeehova tagɗo men tan en torata. (Matta 4:10; 6:9) E nde en waɗooɓe hakke sey en tora bee innde Yeesu, ngam o maayi daliila hakkeeji men. (Yuhanna 14:6) Yeehova yiɗaa en lorlortina do’aaje bee hoore malla do’aaje windaaɗe. O yiɗi do’aaje men iwa diga ɓernde men.​—Njaŋge Matta 6:7; Filippi’en 4:6, 7.

Tagɗo men foti nanugo do’aaje en ngaɗata nder ɓernde. (1 Samuyila 1:12, 13) O ɗon tiɗɗina en toraago wakkatiiji fuu, bana fajira e kiikiɗe, wakkati nyaamugo, e malla to saɗirmaaji keɓi en.​—Njaŋge Jabuura 55:22; Matta 15:36.

3. Ngam ɗume Masiihiŋko’en mooɓtoto?

Ɓaɗitugo Allah hoyaay ngam en ɗon ngondi bee sooya nuɗɗinki’en jancooɓe anniya Allah dow ko laarani joonde jam duniyaaru. (2 Timote 3:1, 4; 2 Piyer 3:3, 13) Ngam maajum en ngiɗi deerɗiraaɓe men fuu tiiɗɗina en, e kamɓe boo ɓe mari haaje men.​—Njaŋge Ibraniŋko’en 10:24, 25.

 Hawtugo bee yiɗɓe Allah wallan en ɓaditaago Allah. Mooɓtorɗe Seedooɓe Yeehova ɗon hokka en bososel naftoraago nuɗɗinki woɗɓe.​—Njaŋge Roma’en 1:11, 12.

4. Noy on ɓaditorto Allah?

On foti ɓaditaago Yeehova bee hiisaago dow ko on ekkiti nder Wolde maako. Numu dow kuuɗe maako, saawariiji maako, e iinaaji maako. Toraago e hiisaago mballan en faamugo saman yiide e hikma Allah.​—Njaŋge Yosuwa 1:8; Jabuura 1:1-3.

Haa on ɓado Allah, sey to on ngerdi mo e to on nuɗɗini mo. Ammaa nuɗɗinki ɗon bana legal asbinaaŋgal marŋgal haaje ndiyam. Sey on mawnina nuɗɗinki mon tum ban yarnowo legal asbinaaŋgal ndiyam bee hakkilango kuuje jogiiɗe nuɗɗinki mon.​—Njaŋge Matta 4:4; Ibraniŋko’en 11:1, 6.

5. Noy ɓaditaago Allah naftirta on?

Yeehova ɗon hakkilana yiɗɓe mo. O foti haɗugo ko ɓillata nuɗɗinki e tammunde ngeendam nduumiiɗam maɓɓe. (Jabuura 91:1, 2, 7-10) O ɗon maatina en dow ko ɓillata njamu e hayru men. Yeehova ɗon ekkitina en no en ngeeɗirta booɗɗum.​—Njaŋge Jabuura 73:27, 28; Yakuba 4:4, 8.