Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Kubaruuji belɗi iwɗi haa Allah!

Kuubaruuji belɗi ɗiyeeji iwɗi haa Allah? Ngam ɗume en foti nuɗɗingo ɗi? Ngitiiru ndu ɗon jaaba ɓurna ƴamɗe ɗe yimɓe ƴamata dow Bibel.

Noy naftoraago bee ngitiiru ndu

Ngitiiru ndu wallan mon heɓugo seyo ekkitugo Wolde Allah nder Bibel. Ndaare noy on kuuwtinirta Bibel mon haa on keɓta fasluuji e aayaaje maare.

Ɗume woni kubaruuji belɗi?

Ekkite ko woni kubaruuji iwɗi haa Allah, ngam ɗume yimɓe ndeenata ɗi, e ko on ngaɗata?

Moy woni Allah?

Allah woodi innde na e o ɗon hakkilana en na?

Kubaruuji belɗi iwi haa Allah bee gooŋga na?

Noy en keɓtata faamugo fakat habaru Bibel mari gooŋga?

Moy woni Yeesu Almasiihu?

Ekkite ngam ɗume Yeesu maayi, ɗume woni coottaari, e ɗume Yeesu waɗata jotta.

Anniya kaye Allah haɓɓi ngam lesdi?

Bibel ɗon anndina ngam ɗume Allah tagi lesdi, ndey boneeji tammi timmugo, e ko garanɗum waddata ngam lesdi e ɓeye tammiiɓe yeeɗugo ton.

Woodi tammunde ngam maayɓe na?

Ko waɗete to en maayi? En foti yi’go maayɓe yiɗaaɓe men fahin na?

Ɗume woni Laamu Allah?

Moy woni Laamiiɗo laamu Allah, e ko Laamu waɗata?

Ngam ɗume Allah acci halleende e boneeji?

Noy halleende fuɗɗiri, e ngam ɗume Allah acci nde haa jonta? Boneeji tammi timmugo na?

Noy iyaalu mon heɓirta hayru?

Yeehova, Allah ceyiiɗo, yiɗi iyaaluuji wona nder hayru. Ndaare saawariiji Bibel ngam worɓe, rewɓe, saarooji, e ɓikkoy.

Noy on keɓtirta diina gooŋga?

Diina gooŋga kam ngoota tan na? Ndaare toɓɓe jowi feere feere ngam heɓtugo dewal gooŋga.

Noy ka’idaaji Bibel nafirta en?

Yeesu holli ngam ɗume en ngiɗi ɗoweego e ka’idaaji ɗiɗi ɗiyeeji ɓuri margo saman.

Noy on ɓadititto Allah?

Keɓte to Allah ɗon nana do’aaje fuu, noy toraago, e ko en ngaɗata fahin ngam ɓaditaago Allah.

Kubaruuji belɗi ɗiyeeji laarani diina?

Wakkati yimɓe fuu kawtata rewa Allah gooŋgaajo tan waran na?

Ngam ɗume Allah mari yimɓe taaskitaniiɓe kuugal maako?

Bibel ɗon holla ngam ɗume e noy Masiihiŋko’en gooŋga taaskitani kuugal.

Ngam ɗume sey on tokka?

Noy anndal mon dow Allah e wolde maako nafata woɗɓe? Gendal ngale bee Allah hokkata on daraja?