Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

 BAABUWOL 21

Yeesu o geeto!

Yeesu o geeto!

Yeesu holli ɓandu maako haa pukara’en maako ngam faamtingo e irnugo ɓe

Balle tati ɓaawo maayde Yeesu, rewɓe jey ɗonno bee pukara’en maako suɗɗititi yoo, ɓe njerɓi hayre jey ɓe maɓɓi yenaande bee maare. Fahin, yenaande ɗon cookum!

Malaa’ika’en ɗiɗi waŋgi. Gooto wi’i: “On ɗon ɗaɓɓita Yeesu Nasaratuujo na?”. “O ummiti.” (Markus 16:6) Bilaa reenugo, rewɓe doggi law ma’tingo pukara’en. Haa laawol, ɓe potti bee Yeesu. O wi’’i: “Taa kultore!” “Njehe, mbi’e deerɗam’en ɓe njaha haa lesdi Galili, ɓe ngi’atam ton.”​—Matta 28:10.

Bee nyalaade man, pukara’en ɗiɗo ummi Urusaliima haa ɓe njotto wuro Emmawus. Koɗo joggi ɓe e yami ɓe dow ɗume ɓe ɗonno mbolwa haa laawol. Ɗum Yeesu mo Allah ummitini on waŋgi bee ɓanɗu jey ɓe potaay annditgo mo law. Bee mettam-ɓeram ɓe mbi’i ɓe ɗonno mbolwa dow Yeesu. Koɗo go fuɗɗi anndingo ɓe kuuje ɗuuɗɗe jey ɗon bindi nder Deftere Allah ko laarani Almasiihu. Bee gooŋga kam, Yeesu hebbini annabaakuuji ko laarani Almassiihu gootel gootel. * Saa’i pukara’en paami yoo, koɗo jey ɗonno wolwa ɓe maɓɓe ɗum Yeesu, mo ummiti ruuhu, o majji gite maɓɓe.

Pukara’en ɗiɗo go lori law haa Urusaliima. Ɓe tawi nelaaɓe kawti nder suudu, ɓe maɓɓi dammugal. Yaake ɓe ɗon diftina haala jey heɓri ɓe haa laawol, Yeesu waŋgi. Pukara’en maako hayɗini masin e paamaay sam ko waɗi! Yeesu wi’i ɓe: “Ngam ɗume numol bana ngol laati nder ɓernde mooɗon, on fuu?” “Bana ni ɗum winda: Sey Almasiihu torro, o ummito diga maayde nyalaade tataɓre.”​—Luka 24:38, 46.

Wakkati balle 40 jey o waɗi dow lesdi ɓaawo ummitineeki maako, Yeesu holli ɓandu maako haa pukara’en maako saa’i feere feere. Nyande feere o waŋgi yeeso yimɓe ɓuri 500! Teema ɗum saa’i man on o hokki umroore nde’e: “Ndille . . . on mbaɗa ɓe pukara’en am, . . . Anndine ɓe haa ɓe tokko ko mi umri on fuu. Annde, mi wondan bee mooɗon nyalde fuu haa yotto timmoode duniyaaru.”​—Matta 28:19, 20.

Yaake kawtal ragareewal bee pukara’en maako 11, Yeesu iini: “Allah hokkan on Ruuhu Ceniiŋgu, on tammi heɓugo baawɗe maako. On ceeɗoto haala am . . . haa keerol duniyaaru fuu.” (Kuuɗe Nelaaɓe 1:8) Haa ton Yeesu wa’i asama, naasti nder duule ngam lorugo asama.

—Ndaare Matta fasluwol 28; Markus fasluwol 16; Luka fasluwol 24; Yuhanna fasluuji 20 e 21; 1 Korintu’en 15:5, 6.

^ mas. 6 To on ngiɗi faamugo annabaakuuji jey Yeesu hebbini ko laarani Almasiihu, ndaare bakeeje 17, bakeeje 18 e bakeeje 19 nder deftere nde e boo bakeeje 199-201 nder deftere Qu’enseigne réellement la Bible?