Jama’aare Masiihiŋko’en Almasiihu ɗuɗɗini law, fuu e non toonyaare

BALLE sappo ɓaawo eeŋgtaaki Yeesu haa asama, pukara’en Yeesu baakin 120 ɗon kawti haa Urusaliima, saa’i juulde Yahuudu’en, wi’eteende Pentakosta. Law, ɓe nani iidoore iwnde haa asama bana iidoore hendu sembindu, nde heewi suudu. Bee kaayeefi, pukara’en puɗɗi wolwugo bolle ɓe anndaano wolwugo. Ko tindinta kuuje kaaydiniiɗe ɗe’e? Allah hokki pukara’en ruuhu ceniiɗo.

Mooɓre ɗonno yaasi ngam hoɗɓe ngari lesɗe ɗuuɗɗe ngam juulde. Ɓe kaayɗini masin ngam ɓe nani bana noy pukara’en Yeesu ɗon mbolwa ɓolle maɓɓe laaɓɗum. Tindini ko waɗi, Piyer siftorini ɓe annabaaku jey Yoo’el anndini ngam Allah “waɗan” ruuhu maako dow maɓɓe, ngam hookugo ɓe dokke. (Yoo’el 2:28, 29) Baawɗe ruuhu ceniiɗo nde’e holli laaɓɗum yoo, gaylitaaki mawndi ɓadi waɗugo: Barka Allah eggi diga Isra’iila dow jama’aare Masiihiŋko’en Almasiihu hesre. Yimɓe jey ngiɗi rewugo Allah jonta bana o yiɗi, tokka Almasiihu.

Yimɓe dartanooɓe ɗuɗɗini law, e konne’en jama’aare Masiihiŋko’en naŋgi pukara’en e naastini ɓe daŋgay. Ammaa, bee jemma, malaa’ikaajo Yeehova maɓɓitini ɓe dammuɗe suudu daŋgay e wi’i ɓe, ɓe tokko waazaago. Fajiri cub, ɓe puɗɗi waazugo. Ɓe naasti haykaliiru e puɗɗi ekkitingo yimɓe kubaruwol belngol ko laarani Yeesu. Arduɓe diina Yahuudu’en ɓerni masin e umri ɓe, taa ɓe ngaaza fahin. Bilaa kulol, pukara’en lorni ɓe: “Allah min ɗowtanto, naa yimɓe.”​—Kuuɗe Nelaaɓe 5:28, 29.

Toonyaare ɗuɗɗini ɓuri fahin. Yahuudu’en feere ngulli pukara Etiyen ngam kalluka e piɗi mo kaa’e haa o maayi. Derkeejo​—Sol mo wuro Tarsus​—seedi kuuje ɗe’e, e yerdi mbar-hoore nde. Yaake Sol ɗon yaha jahaaŋgal, haa laawol Damas, annoora iwi asama e taari mo. Sawtu wi’i: “Sol, Sol! Koni toonyotooɗa mi?” Wumni ngam annoora, Sol yami: “An a moy?” Sawtu go jaabi: “Min woni Yeesu.”​—Kuuɗe Nelaaɓe 9:3-5.

Balle tati ɓaawo man, Yeesu neli pukara maako Ananiyas ngam waɗugo Pol heɓa yi’ugo fahin. Sol jaɓi ngiiwam baptisma e fuɗɗi waazugo bilaa kulol ko laarani Yeesu. Ɓaawo man, Sol laati pukara Pol e tergal jama’aare Masiihiŋko’en Almasiihu, o himmaŋkeejo.

Pukara’en Yeesu ɗonno ngaaza kuɓaruwol ɓelŋgol ngol Laamu Allah haa Yahuudu’en e yimɓe Samariya tan. Malaa’ikaajo waŋgi Korneliyus goɗɗo Roma, arɗo sooje’en e o kulɗo Allah, e wi’i mo o ewna pukara Piyer. Ɗofti bee yimɓe feere, Piyer waazini Korneliyus e yimɓe saare maako. Nde Piyer ɗon wolwa go, ruuhu ceniiɗo naasti yimɓe ummatooje ɗe’e, e Piyer umri ɓe ngiiwa ɓe ngiiwam baptisma bee innde Yeesu. Laawol ngeendam nduumiiɗam ɗon maɓɓiti jonta ngam ummatooje fuu. Jama’aare Masiihiŋko’en taaski jonta ngam waanjugo kubaruwol belŋgol haa keerol duniyaaru fuu.

—Ndaare Kuuɗe Nelaaɓe 1:1–11:21.